martie 13, 2019

AJUTOARE PENTRU INCALZIREA LOCUINTEI

AJUTOARE PENTRU INCALZIREA LOCUINTEI

Crititerii de eligibilitate:

 1. Beneficiaza de ajutoare pentru încalzirea locuintei familiile ori persoanele singure, cetateni români, precum si cetateni straini ori apatrizi, carora li s-a acordat, în conditiile legii, o forma de protectie si au domiciliul sau, dupa caz, resedinta în România, stabilita în conditiile legislatiei române, care nu îsi pot asigura din bugetul propriu acoperirea integrala a cheltuielilor legate de încalzirea locuintei si ale caror venituri sunt situate în limitele prevazute de lege;
 2. Ajutorul pentru încalzirea locuintei se acorda familiilor, respectiv persoanelor singure, care se încadreaza la punctul precedent, numai pentru locuinta de domiciliu sau, dupa caz, de resedinta a acestora;
 3. Este definit ca:

– persoana singura: persoana care a împlinit vârsta de 18 ani, care locuieste singura si nu se mai afla în întretinerea parintilor, precum si persoana cu vârsta cuprinsa între 16 si 18 ani, care locuieste si se gospodareste singura si are capacitate de exercitiu anticipata, potrivit prevederilor art. 40 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare;

– familie: sotul, sotia, precum si alte persoane, indiferent daca între acestea exista sau nu relatii de rudenie, care au acelasi domiciliu ori resedinta si/sau care locuiesc si gospodaresc împreuna , sunt înscrise în cartea de imobil si sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întretinere a locuintei.

 1. Nu detine bunuri mobile/imobile sau terenuri, asa cum sunt prezentate ele în lista de excluderi
 2. Foloseste ca modalitate de încalzire

–   Energie termica din sistemul centralizat;

–   Gaze naturale;

–   Energie electrica

–    Lemne, carbuni si combustibili petrolieri.

 

Cuantumurile ajutoarelor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, precum si nivelul veniturilor se raporteaza la indicatorul social de referinta, denumit în continuare ISR.(500 LEI)

 

 

Pentru energie termica:

Venitul maxim pe membru de familie este de 786 lei si 1082 pentru persoana singura

În functie de veniturile medii nete lunare pe membru de familie sau al persoanei singure, compensarea procentuala se acorda din bugetul de stat, dupa cum urmeaza:

 1. a) în proportie de 90%, în situatia în care venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este de pâna la 0,310 ISR;
 2. b) în proportie de 80%, în situatia în care venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 0,3102 ISR si 0,420 ISR;
 3. c) în proportie de 70%, în situatia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 0,4202 ISR si 0,520 ISR;
 4. d) în proportie de 60%, în situatia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 0,5202 ISR si 0,620 ISR;
 5. e) în proportie de 50%, în situatia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 0,6202 ISR si 0,710 ISR;
 6. f) în proportie de 40%, în situatia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 0,7102 ISR si 0,850 ISR;
 7. g) în proportie de 30%, în situatia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 0,8502 ISR si 0,960 ISR;
 8. h) în proportie de 20%, în situatia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 0,9602 ISR si 1,080 ISR;
 9. i) în proportie de 10%, în situatia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 1,0802 ISR si 1,230 ISR;
 10. j) în proportie de 5%, în situatia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 1,2302 ISR si 1,572 ISR.

 

Pentru persoanele singure ale caror venituri se situeaza între 1,5722 ISR si 2,164 ISR, compensarea procentuala, este de 10%.

Pentru persoanele singure ale caror venituri se situeaza în limitele prevazute la alin. (2) compensarea procentuala este mai mare cu 10% fata de proportiile stabilite pentru familie.

Pentru familiile si persoanele singure prevazute la alin. (2) lit. a), beneficiare ale ajutorului social stabilit potrivit prevederilor Legii nr. 416/2001 privindvenitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare, compensarea procentuala se acorda în proportie de 100%.

Gaze natural, energie electrica si lemne, carbuni, combustibili petrolieri

Cuantumurile lunare ale ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei :

Venituri nete lunare/membru de familie Gaze naturale

– Lei –

Lemne şi Cărbuni

– Lei –

Energie electrică

– Lei –

<155 lei 262 54 240
155,1 lei-210 lei 190 48 216
210,1 lei-260 lei 150 44 192
260,1 lei-310 lei 120 39 168
310,1 lei-355 lei 90 34 144
355,1 lei-425 lei 70 30 120
425,1 lei-480 lei 45 26 96
480,1 lei-540 lei 35 20 72
540,1 lei-750 lei 20 20 20 

 

Pentru familiile si persoanele singure beneficiare de ajutor social care utilizează combustibili solizi sau petrolieri ajutorul lunar este de  58 lei.

 

 

Pentru energie electrica:

 

Ajutorul pentru energie electrica se acorda în cuantumurile prevazute mai sus, dar nu mai mult decât contravaloarea cantitatii de energie electrica, inclusiv taxele aferente, consumata în perioada sezonului rece.

Ajutorul pentru energie electrica se acorda consumatorilor vulnerabili care nu detin alta forma de încalzire, precum si consumatorilor vulnerabili care din motive tehnologice sau economice au fost debransati de la furnizarea energiei termice sau a gazelor naturale si care au contracte valabile de furnizare a energiei electrice, iar consumul este realizat respectând conditiile contractului.

Prin exceptie de la prevederile art. 6 alin. (3)(Ajutorul pentru încalzirea locuintei prevazut de prezenta ordonanta de urgenta ca masura de sprijin suportata din bugetul de stat se acorda numai familiilor si persoanelor singure care nu beneficiaza de alte forme de sprijin pentru încalzirea locuintei acordate în baza contractelor de munca sau altor reglementari specifice pentru diverse ramuri economice, precum si în baza legii. ), ajutorul pentru energie electrica se acorda inclusiv consumatorilor vulnerabili care beneficiaza de tarif social în conditiile reglementarilor emise prin ordin al presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru furnizarea energiei electrice de furnizorii de ultima instanta consumatorilor casnici si asimilati consumatorilor casnici, care nu si-au exercitat dreptul de eligibilitate.

 

     Modalitatea de acordare:

Ajutoarele pentru încalzirea locuintei se acorda pe baza urmatoarelor documente:

 1. Cerere si declaratie pe proprie raspundere, însotita de documentele doveditoare 
 2. Documente de identitate titular si membrii
 3. Acte doveditoare privind componenta familiei:

– Copie act de identitate solicitant si ale tuturor membrilor familiei care au vârsta peste 14 ani (B.I., C.I.)

– Copie certificate de nastere ale copiilor pâna în 14 ani;

– Copie certificat de casatorie;

– Hotarâre de divort/act notarial – daca este cazul.

– Declaratie pe propria raspundere ca persoanele sunt despartite în fapt – daca este cazul.

– Certificat de deces – daca este cazul .

– Copie hotarâre judecatoreasca definitiva de încredintare a copilului sau încuviintare a adoptiei, hotarârea Comisiei pentru Protectia Copilului privind masura de plasament familial al minorului, Decizia Directorului General al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului sau hotarârea judecatoreasca privind masura plasamentului în regim de urgenta/Hotarârea judecatoresca de instituire a tutelei/curatelei sau, dupa caz, dispozitia autoritatii tutelare, potrivit legii ? daca este cazul.

– Alte acte doveditoare privind componenta familiei, dupa caz;

 1. Acte doveditoare privind locuinta:

– Contract de vânzare-cumparare;

– Contract de vânzare-cumparare cu clauza de întretinere sau cu clauza de habitatie;

– Contract de închiriere;

– Contract comodat;

– Certificat de mostenitor/act succesiune;

– Împuternicire notariala întocmita de proprietarul locuintei sau de titularul contractului de închiriere, ori de reprezentantul legal al persoanei singure care nu a împlinit vârsta de 16 ani;

– Titularii trebuie sa faca dovada legala a gospodaririi separate (factura de curent electric, factura de gaze, factura de apa) în situatia în care la o adresa locuiesc mai multe familii;

– Adeverinta de la Asociatia de Proprietari/Locatari din care sa rezulte numele, prenumele, CNP-ul persoanelor înregistrate în cartea imobilului si care figureaza la cotele de întretinere;

„În termenul prevazut la alin. (5), (5 zile), primarii vor transmite furnizorilor, asociatiilor de proprietari/locatari, precum si agentiilor teritoriale situatia privind modificarile prevazute la alin. (3) sau, dupa caz, încetarea dreptului la ajutor.

– Pentru persoanele membre în cererea/declaratie pe propria raspundere care au domiciliul pe raza  altei localitati sunt necesare urmatoarele documente: adeverinta/negatie din localitatea de domiciliu ca nu beneficieaza de ajutor pentru încalzirea locuintei, certificat de atestare fiscala din localitatea de domiciliu.

– Alte documente, dupa caz.

 1. Acte doveditoare privind veniturile:

– Adeverinta de salariat pentru toti membrii familiei, din care sa reiasa venitul net obtinut în luna anterioara depunerii cererii, valoarea bonurilor de masa sau mentiunea ca nu se primesc bonuri, prime, indemnizatii de hrana etc.

– Copii taloane pensie (pentru toate tipurile de pensie)/adeverinta de la Casa de Pensii din luna anterioara depunerii cererii;

– Copie talon de plata a indemnizatiei de somaj si/sau venitul lunar de completare a somajului;

– Copii taloane indemnizatie handicap/buget complementar sau orice alte indemnizatii acordate conform legii – din luna anterioara depunerii cererii;

– Copii certificate de handicap cu anexa

– Adeverinta eliberata de A.N.A.F pentru fiecare membru major

-Certificate Fiscale eliberate de Directia de Impozite si Taxe Locale pentru fiecare membru major

-Venituri realizate din arendare, dobânzi bancare, înstrainare de bunuri etc., daca este cazul;

(în functie de veniturile obtinute vor putea fi solicitate la depunere acte suplimentare, de exemplu: un extras de cont pentru luna în care se depune cererea pentru a constata daca persoana sau familia detine un depozit bancar cu valoare mai mare de 3000 lei).

                      

 1. 6. Alte documente doveditoare:

– Factura energie termica, gaze naturale, energie electrica – dupa caz;

– Persoanele care detin autoturisme : copie carte autoturism /talon autoturism (din care sa reiasa anul de fabricatie al autoturismului);

– Pentru persoanele care solicita ajutor pentru încalzirea locuintei cu energie electrica, contract de debransare energie termica/gaze naturale sau adeverinta eliberata de catre administratia blocului, în care sa se specifice ca încalzirea locuintei se face cu energie electrica;

– Orice alte documente solicitate, dupa caz.

 

Sari la conținut