martie 13, 2019

AJUTOARE PENTRU INCALZIREA LOCUINTEI

AJUTOARE PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI

INSTRUCŢIUNI de aplicare a unor prevederi din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.920/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Temeiul legal al acordării ajutoarelor:
OUG nr.70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, modificată şi completată de O.G. nr.27/2013 şi HG 920/2011 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare ale OUG 70/2011.
Ajutor pentru incalzirea locuintei- masura de sprijin, suportata din bugetul de stat si/sau, dupa caz, din bugetele locale, destinata consumatorilor vulnerabili cu venituri situate pana la un prag stabilit de lege si care are drept scop acoperirea integrala sau, dupa caz, a unei parti din cheltuielile cu incalzirea locuintei.
Ajutorul se acorda pentru consumatorii de energie termica in sistem centralizat, energie electrica, gaze naturale si lemne, carbuni, combustibili petrolieri.
Acesta se acorda numai pentru un singur sistem de incalzire, acesta fiind cel principal utilizat;

Cine poate beneficia de ajutoarele pentru încălzirea locuinţei:

Familie- sotul, sotia, precum si alte persoane, indiferent daca intre acestea exista sau nu relatii de rudenie, care au acelasi domiciliu ori resedinta si/sau care locuiesc si gospodaresc impreuna, sunt inscrise in cartea de imobil si sunt luate in calcul la stabilirea cheltuielilor de intretinere a locuintei;

Persoana singura- persoana care a implinit varsta de 18 ani, care locuieste singura si nu se mai afla in intretinerea parintilor, precum si persoana cu varsta cuprinsa intre 16 si 18 ani, care locuieste si se gospodareste singura si are capacitate de exercitiu anticipata, potrivit prevederilor art. 40 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata.

Locuinta de domiciliu sau de resedinta- constructia cu destinatia de locuinta aflata in proprietatea titularului ajutorului ori inchiriata sau asupra careia exercita un drept de folosinta in conditiile legii, situata la adresa inscrisa in actele de identitate ale membrilor de familie sau, dupa caz, adresa la care persoanele sunt inscrise in cartea de imobil si sunt luate in calcul la stabilirea cheltuielilor de intretinere a locuintei. Se asimileaza locuintei de domiciliu sau resedintei si locuinta de necesitate, precum si locuinta sociala, astfel cum sunt acestea definite potrivit prevederilor Legii locuintei nr. 114/1996, republicata,

Persoanele care solicită să nu dețină bunuri mobile/imobile sau terenuri, asa cum sunt prezentate ele în lista de excluderi.
Folosește ca modalitate de încalzire
– Energie termica din sistemul centralizat;
– Gaze naturale;
– Energie electrica
– Lemne, carbuni si combustibili petrolieri.

Cuantumurile ajutoarelor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, precum si nivelul veniturilor se raporteaza la indicatorul social de referinta, denumit în continuare ISR.(500 LEI)
Pentru energie termica:
Venitul maxim pe membru de familie este de 800 lei si 1082 pentru persoana singura
În functie de veniturile medii nete lunare pe membru de familie sau al persoanei singure, compensarea procentuala se acorda din bugetul de stat, dupa cum urmeaza:
1. a) în proportie de 90%, în situatia în care venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este de pâna la 0,310 ISR;
2. b) în proportie de 80%, în situatia în care venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 0,3102 ISR si 0,420 ISR;
3. c) în proportie de 70%, în situatia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 0,4202 ISR si 0,520 ISR;
4. d) în proportie de 60%, în situatia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 0,5202 ISR si 0,620 ISR;
5. e) în proportie de 50%, în situatia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 0,6202 ISR si 0,710 ISR;
6. f) în proportie de 40%, în situatia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 0,7102 ISR si 0,850 ISR;
7. g) în proportie de 30%, în situatia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 0,8502 ISR si 0,960 ISR;
8. h) în proportie de 20%, în situatia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 0,9602 ISR si 1,080 ISR;
9. i) în proportie de 10%, în situatia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 1,0802 ISR si 1,230 ISR;
10. j) în proportie de 5%, în situatia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 1,2302 ISR si 1,6 ISR.

Pentru persoanele singure ale caror venituri se situeaza între 1,6 ISR si 2,164 ISR, compensarea procentuala, este de 10%.
Pentru persoanele singure ale caror venituri se situeaza în limitele prevazute mai sus compensarea procentuala este mai mare cu 10% fata de proportiile stabilite pentru familie.
Pentru familiile si persoanele singure prevazute la pc. 1, beneficiare ale ajutorului social stabilit potrivit prevederilor Legii nr. 416/2001 privindvenitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare, compensarea procentuala se acorda în proportie de 100%.

Gaze natural, energie electrica si lemne, carbuni, combustibili petrolieri
Cuantumurile lunare ale ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei :

Venituri nete lunare/membru de familie Gaze naturale

Pentru familiile si persoanele singure beneficiare de ajutor social care utilizează combustibili solizi sau petrolieri ajutorul lunar este de 58 lei.

Pentru energie electrica:
Ajutorul pentru energie electrica se acorda în cuantumurile prevazute mai sus, dar nu mai mult decât contravaloarea cantitatii de energie electrica, inclusiv taxele aferente, consumata în perioada sezonului rece.
Ajutorul pentru energie electrica se acorda consumatorilor vulnerabili care nu detin alta forma de încalzire, precum si consumatorilor vulnerabili care din motive tehnologice sau economice au fost debransati de la furnizarea energiei termice sau a gazelor naturale si care au contracte valabile de furnizare a energiei electrice, iar consumul este realizat respectând conditiile contractului.
Ajutorul pentru încalzirea locuintei prevazut de prezenta ordonanta de urgenta ca masura de sprijin suportata din bugetul de stat se acorda numai familiilor si persoanelor singure care nu beneficiaza de alte forme de sprijin pentru încalzirea locuintei acordate în baza contractelor de munca sau altor reglementari specifice pentru diverse ramuri economice, precum si în baza legii. ), ajutorul pentru energie electrica se acorda inclusiv consumatorilor vulnerabili care beneficiaza de tarif social în conditiile reglementarilor emise prin ordin al presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru furnizarea energiei electrice de furnizorii de ultima instanta consumatorilor casnici si asimilati consumatorilor casnici, care nu si-au exercitat dreptul de eligibilitate.
Modalitatea de acordare:
Ajutoarele pentru încalzirea locuintei se acorda pe baza urmatoarelor documente:
1. Cerere si declaratie pe proprie raspundere, însotita de documentele doveditoare
2. Documente de identitate titular si membrii
3. Acte doveditoare privind componenta familiei:
– Copie act de identitate solicitant si ale tuturor membrilor familiei care au vârsta peste 14 ani (B.I., C.I.)
– Copie certificate de nastere ale copiilor pâna în 14 ani;
– Copie certificat de casatorie;
– Hotarâre de divort/act notarial – daca este cazul.
– Declaratie pe propria raspundere ca persoanele sunt despartite în fapt – daca este cazul.
– Certificat de deces – daca este cazul .
– Copie hotarâre judecatoreasca definitiva de încredintare a copilului sau încuviintare a adoptiei, hotarârea Comisiei pentru Protectia Copilului privind masura de plasament familial al minorului, Decizia Directorului General al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului sau hotarârea judecatoreasca privind masura plasamentului în regim de urgenta/Hotarârea judecatoresca de instituire a tutelei/curatelei sau, dupa caz, dispozitia autoritatii tutelare, potrivit legii ? daca este cazul.
– Alte acte doveditoare privind componenta familiei, dupa caz;

4. Acte doveditoare privind locuinta:
– Contract de vânzare-cumparare;
– Contract de vânzare-cumparare cu clauza de întretinere sau cu clauza de habitatie;
– Contract de închiriere;
– Contract comodat;
– Certificat de mostenitor/act succesiune;
– Împuternicire notariala întocmita de proprietarul locuintei sau de titularul contractului de închiriere, ori de reprezentantul legal al persoanei singure care nu a împlinit vârsta de 16 ani;
– Titularii trebuie sa faca dovada legala a gospodaririi separate (factura de curent electric, factura de gaze, factura de apa) în situatia în care la o adresa locuiesc mai multe familii;
– Adeverinta de la Asociatia de Proprietari/Locatari din care sa rezulte numele, prenumele, CNP-ul persoanelor înregistrate în cartea imobilului si care figureaza la cotele de întretinere;
„În termenul prevazut la alin. (5), (5 zile), primarii vor transmite furnizorilor, asociatiilor de proprietari/locatari, precum si agentiilor teritoriale situatia privind modificarile prevazute la alin. (3) sau, dupa caz, încetarea dreptului la ajutor.
– Pentru persoanele membre în cererea/declaratie pe propria raspundere care au domiciliul pe raza altei localitati sunt necesare urmatoarele documente: adeverinta/negatie din localitatea de domiciliu ca nu beneficieaza de ajutor pentru încalzirea locuintei, certificat de atestare fiscala din localitatea de domiciliu.
– Alte documente, dupa caz.
5. Acte doveditoare privind veniturile:
– Adeverinta de salariat pentru toti membrii familiei, din care sa reiasa venitul net obtinut în luna anterioara depunerii cererii, valoarea bonurilor de masa sau mentiunea ca nu se primesc bonuri, prime, indemnizatii de hrana etc.
– Copii taloane pensie (pentru toate tipurile de pensie)/adeverinta de la Casa de Pensii din luna anterioara depunerii cererii;
– Copie talon de plata a indemnizatiei de somaj si/sau venitul lunar de completare a somajului;
– Copii taloane indemnizatie handicap/buget complementar sau orice alte indemnizatii acordate conform legii – din luna anterioara depunerii cererii;
– Copie certificat de handicap cu anexa
– Adeverinta eliberata de A.N.A.F pentru fiecare membru major
-Certificate Fiscale eliberate de Directia de Impozite si Taxe Locale pentru fiecare membru major
-Venituri realizate din arendare, dobânzi bancare, înstrainare de bunuri etc., daca este cazul;
(în functie de veniturile obtinute vor putea fi solicitate la depunere acte suplimentare, de exemplu: un extras de cont pentru luna în care se depune cererea pentru a constata daca persoana sau familia detine un depozit bancar cu valoare mai mare de 3000 lei).

6. 6. Alte documente doveditoare:
– Factura energie termica, gaze naturale, energie electrica – dupa caz;
– Persoanele care detin autoturisme : copie carte autoturism /talon autoturism (din care sa reiasa anul de fabricatie al autoturismului);
– Pentru persoanele care solicita ajutor pentru încalzirea locuintei cu energie electrica, contract de debransare energie termica/gaze naturale sau adeverinta eliberata de catre administratia blocului, în care sa se specifice ca încalzirea locuintei se face cu energie electrica;
– Orice alte documente solicitate, dupa caz.

Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la numărul de telefon 0252/329577
Birou Protecția Familiei.Ajutoare pentru încălzire

Sari la conținut