Serviciul Resurse Umane

Cerere indemnizatie persoana dizabilitati

Cerere indemnizatie reprezentant legal persoana dizabilitati

Cerere concediu odihna asistent personal curator reprezentant legal

Cerere concediu odihna asistent personal fractionat

Cerere concediu odihna asistent personal intreg

Cerere indemnizatie curator persoana dizabilitati

Serviciul Resurse Umane :
(1) Serviciul Resurse Umane este în subordinea directă a directorului executiv al Direcției de Asistență Socială.
(2) Scopul principal al Serviciului Resurse Umane este asigurarea mangementului resurselor umane.
(3) Activitățile realizate de către personalul serviciului sunt:
a) realizarea activităților privind oragnizarea, salarizarea, ocuparea și perfecționarea personalului, precum și întocmirea formalităților necesare cu respectarea legalității privind încadrarea/numirea, modificarea, suspendarea și încetarea raporturilor de muncă/serviciu, salarizarea și acordarea drepturilor prevăzute de legislația muncii pentru personalul din cadrul instituției ;
b) colaborarea cu serviciile, birourile și compartimentele din cadrul direcției în vederea întocmirii proiectelor de hotărâre privind organigrama și ștatul de funcții;
c) creearea și gestionarea bazei de date cuprinzând evidența funcțiilor publice, a funcționarilor publici, precum și a personalului angajat cu contract individual de muncă, inclusiv asistenții personali ai persoanelor cu handicap;
d) colaborarea cu Agenția Natională a Funcționarilor Publici, în vederea transmiterii datelor personale ale funcționarilor publici, precum și ale funcțiilor publice vacante sau modificările intervenite în situația funcționarilor publici;
e) monitorizarea posturilor vacante și susținerea procedurii de organizare a concursurilor pentru ocuparea funcțiilor publice și contractuale din cadrul direcției;
f) actualizarea dosarelor profesionale ale funcționarilor publici;
g) operarea în Registrul general de evidența a salariaților modificările contractelor individuale de muncă;
h) monitorizarea perioadei de stagiu a funcționarilor publici debutanți și urmărirea respectării procedurii privind definitivarea în funcție publică a acestora;
i) urmărirea utilizării timpului de lucru: prezența la program, orele suplimentare efectuate, justificarea absențelor;
j) realizarea evidenței concediilor de odihnă, medicale, pentru studii și a concediilor pentru îngrijirea copilului pana la vârsta de 2 ani etc., pentru angajații din cadrul instituției;
k) aplicarea prevederilor legale cu privire la salarizarea personalului plătit din fonduri publice ;
l) întocmirea și eliberarea adeverințelor la solicitarea angajaților din cadrul instituției;
m) urmărirea tranșelor de vechime în muncă ale angajaților, respectiv ale asistenților personali ai persoanelor cu handicap;
n) urmărirea îndeplinirii condițiilor de promovare a personalului din cadrul aparatului propriu al instituției;
o) asigurarea implementării prevederilor referitoare la declarațiile de avere și declarațiile de interese;
p) centralizarea fișelor de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale personalului contractual și a rapoartelor de evaluare a funcționarilor publici;
q) primirea, verificarea documentele necesare și întocmirea contractelor individuale de muncă ale asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav cu domiciliul/resedința în municipiu;
r) consilierea și informarea, soluționarea solicitărilor referitoare la actele necesare stabilirii drepturilor asistenților personali pentru persoanele cu handicap grav în conformitate cu prevederile Legii nr.448/2006, republicată;
s) monitorizarea persoanelor cu handicap grav ale caror certificate de încadrare în grad de handicap au valabilitate 24 luni de la eliberare pentru menținerea contractelor individuale de muncă ale asistenților personali;
ș) primirea, verificarea documentele necesare și întocmirea contractele individuale de muncă ale asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav cu domiciliul/reședința în municipiu;
t) întocmirea și transmiterea lunară, Serviciului financiar-contabilitate situația modificărilor în structura de personal în vederea efectuării plății drepturilor salariale și a altor drepturi;
ț) întocmirea pontajului lunar, pe care după completarea acestuia de către asistenţii personali, îl înaintează Serviciului Financiar Contabilitate în vederea calculării drepturilor salariale ale acestora;
u) transmiterea către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Drepturilor Copilului Mehedinți a contractelor individuale de muncă privind asistenții personali.
v) întocmirea situațiilor, raportărilor cu privire la asistenții personali și transmiterea acestora către instituțiile în drept.