Serviciul Protectia Drepturilor Copilului

ANEXA 5 – Model solicitare de efectuare a unei anchete sociale necesară în vederea acordării unui sprijin financiar

ANEXA 1 – Model solicitare de efectuare a unei anchete sociale de orientare școlară

SERVICIUL PROTECŢIA DREPTURILOR COPILULUI

Serviciul Protecția drepturilor copilului din cadrul Direcției de Asistență Socială Drobeta Turnu Severin își desfășoară activitatea în temeiul  Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, care reglementează cadrul legal privind respectarea, promovarea și garantarea drepturilor copilului.

Legea nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului se subordonează cu prioritate principiului interesului superior al copilului, interes care se circumscrie dreptului copilului la o dezvoltare fizică și morală normală, la echilibrul socio-afectiv și la viața de familie.
Principiul interesului superior al copilului este impus inclusiv în legătură cu drepturile și obligațiile ce revin părinților copilului, altor reprezentanți legali ai săi, precum și oricăror persoane cărora acesta le-a fost plasat în mod legal. Acesta va prevala în toate demersurile și deciziile care privesc copiii, întreprinse de autoritățile publice și de organismele private autorizate, precum și în cauzele soluționate de instanțele judecătorești.
În determinarea interesului superior al copilului se au în vedere în mod prioritar:
nevoia copilului de dezvoltare fizică, psihologică, de educație, de sănătate, de securitate, de stabilitate și apartenență la o familie;
opinia copilului, în funcție de vârsta și gradul de maturitate;
istoricul copilului, având în vedere, în mod special, situațiile de abuz, neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență asupra copilului;
potențialele situații de risc care pot interveni în viitor;
capacitatea părinților sau a persoanelor care urmează să se ocupe de creșterea și îngrijirea copilului de a răspunde nevoilor concrete ale acestuia;
menținerea de către copil a relațiilor personale cu persoanele față de care acesta a dezvoltat relații de atașament.

De dispozițiile Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului beneficiază:
copiii cetățeni români aflați pe teritoriul României;
copiii cetățeni români aflați în străinătate;
copiii fără cetățenie aflați pe teritoriul României;
copiii care solicită sau beneficiază de o formă de protecție în condițiile reglementărilor legale privind statutul și regimul refugiaților în România;
copiii cetățeni străini aflați pe teritoriul României, în situații de urgență constatate, în condițiile prezentei legi, de către autoritățile publice române competente.

Activitatea specifică Serviciului Protecţia drepturilor copilului constă în:
efectuarea de anchete sociale în vederea evaluării situaţiei socio-materiale a familiilor aflate în dificultate şi/sau a familiilor în care sunt îngrijiţi minori aflaţi în situaţii de risc social;
efectuarea de anchete sociale în vederea instituirii/evaluării/reevaluării măsurilor de plasament;
efectuarea de anchete sociale în vederea evaluării/reevaluării situaţiei mamelor cu risc de abandon la naştere şi a mamelor minore;
efectuarea de anchete sociale în vederea evaluării/reevaluării situaţiei socio-materiale şi familiale a minorilor care au săvârşit fapte penale şi nu răspund penal;
efectuarea de anchete sociale în vederea evaluării/reevaluării situaţiei socio-materiale şi familiale a minorilor care au beneficiat temporar de servicii acordate în cadrul unor centre de îngrijire şi ocrotire minori (victime violență în familie, adăpost copiii străzii, etc.);
informare şi consiliere socială a familiilor aflate în dificultate;
acordarea de consiliere psihologică primară minorilor aflaţi în situaţii de risc social;
monitorizarea minorilor ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate;
efectuarea de anchete sociale necesare în vederea acordării de burse sociale şi a altor forme de sprijin pentru minori (sprijin financiar conform Programului școlar ”Euro200”, rechizite școlare, burse medicale, etc.) de către unitățile de învățământ;
efectuarea de anchete sociale necesare în vederea întocmirii dosarelor de orientare școlară și profesională a minorilor cu cerințe educaționale speciale;
efectuarea de anchete sociale în vederea evaluării/reevaluării dosarelor asistenţilor maternali profesionişti;

Anchetele sociale efectuate în cadrul Serviciului Protecția drepturilor copilului se realizează atât la solicitarea scrisă directă a petentului, depusă la registratura Direcției de Asistență Socială sau transmisă prin poșta electronică (e-mail), cât și la solicitarea altor instituții. Termenul de realizare al anchetei sociale este de maximum 30 zile, în funcție de legislația în vigoare și particularitățile cazului.
În scopul eficientizării activității, Serviciului Protecția drepturilor copilului colaborează cu instituțiile/organismele cu atribuții în îngrijirea, ocrotirea și educarea copiilor, precum și cu orice altă instituție (poliție, unități sanitare, unități de învățământ, ș.a.)/persoane fizice sau juridice, ori de câte ori este necesar, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, și anume:
Constituția României;
Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
HG nr.691/2015 pentru aprobarea Procedurii de monitorizare a modului de creștere și îngrijire a copilului cu părinți plecați la muncă în străinătate și a serviciilor de care aceștia pot beneficia, precum și pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind colaborarea dintre direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului și serviciile publice de asistență socială și a modelului standard al documentelor elaborate de către acestea;
Legea nr.156/2023 privind organizarea activității de prevenire a separării copilului de familie;
Legea 239/2023 pentru completarea Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului;
Legea nr.273/2004 privind regimul juridic al adopţiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Legea nr.217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie, republicată;
Legea nr.240/2023 privind modificarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice;
Ordin nr.20266/50/2023 pentru aprobarea metodologiei de lucru privind măsurile de prevenire a violenței domestice;
HG nr.1103/2014 pentru aprobarea metodologiei privind realizarea obligațiilor ce revin autorităților administrației publice locale, instituțiilor și profesioniștilor implicați în prevenirea și intervenția în cazurile de copii aflați în situație de risc de părăsire sau părăsiți în unități sanitare;
OUG.75/2015 privind reglementarea prestării de către copii de activităţi remunerate în domeniile cultural, artistic, sportiv, publicitar si de modeling.
Documentele necesare solicitanților/persoanelor evaluate la întocmirea anchetei sociale sunt următoarele:
Documente pentru instituirea măsurii de plasament

cărţi de identitate părinţi;
certificate de naştere/ cărţi identitate copii;
sentinţa de divorţ şi cuponul de pensie alimentară (dacă este cazul);
certificatul de deces şi cupon pensie de urmaş pentru copiii orfani (dacă este cazul);
hotarâre delegare temporară a autorității părintești (dacă este cazul);
hotărâre plasament/tutelă (dacă este cazul);
adeverințe medicale pentru toți membrii familiei;
certificate de handicap (dacă este cazul);
adeverințe de elev/student pentru copiii familiei (dacă este cazul);
caziere judiciare pentru persoanele majore din familie;
certificat de integritate comportamentală pentru solicitanți;
aviz psihologic pentru solicitanți;
dovada veniturilor membrilor familiei (adeverință salariat, cupon pensie, indemnizație șomaj, indemnizație handicap, adeverință ajutor social,etc.);
adeverinţă de venit ANAF pentru persoanele majore fără venituri din familie;
contract proprietate/închiriere locuință.

Documente în vederea efectuării anchetelor sociale/rapoartelor de monitorizare pentru minorii aflați în situații cu potențial de risc social (mame minore, minori cu măsură de supraveghere specializată în familie, minori abuzați/neglijați/exploatați, minori reintegrați în familie, minori cu părinți plecați la muncă în străinătate):
cărţi de identitate părinţi/bunici/persoană de îngrijire copil (în funcție de caz);
certificate de naştere/ cărţi identitate copii;
sentinţa de divorţ şi cuponul de pensie alimentară (dacă este cazul);
certificatul de deces şi cupon pensie de urmaş pentru copiii orfani (dacă este cazul);
hotarâre delegare temporară a autorității părintești (dacă este cazul);
hotărâre plasament/tutelă (dacă este cazul);
adeverințe medicale pentru toți membrii familiei;
certificate de handicap (dacă este cazul);
adeverințe de elev/student pentru copiii familiei (dacă este cazul);
caracterizare școlară a copilului monitorizat (dacă este cazul);
caziere judiciare pentru persoanele majore din familie (dacă este cazul);
aviz psihologic pentru părinți (în situația solicitării reintegrării copilului în familie);
dovada veniturilor membrilor familiei (adeverință salariat, cupon pensie, indemnizație șomaj, indemnizație handicap, adeverință ajutor social, etc.);
adeverinţă de venit ANAF pentru persoanele majore fără venituri din familie;

În situația în care părinții minorilor nu au efectuat demersurile legale în vederea delegării temporare a autorității părintești, conform dispozițiilor art.105 din Legea 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, anterior părăsirii teritoriului României, persoanelor care acordă îngrijire și ocrotire minorilor cu părinți plecați la muncă în străinătate li se aduce la cunoștință, verbal și în scris, obligativitatea de a se adresa instanței de judecată în această privință.
Documente în vederea redactării anchetelor sociale de orientare şcolară

cărţi de identitate părinţi;
certificate de naştere / cărţi identitate copii;
sentinţa de divorţ şi cuponul de pensie alimentară (dacă este cazul);
certificatul de deces şi cupon pensie de urmaş pentru copiii orfani (dacă este cazul);
hotărâre plasament/tutelă (dacă este cazul);
hotarâre delegare temporară a autorității părintești (dacă este cazul);
adeverință de elev (pentru copilul pentru care se solicită orientarea şcolară);
traseul educaţional al copilului (pentru copilul pentru care se solicită orientarea şcolară);
fişă medicală sintetică a copilului (pentru copilul pentru care se solicită orientarea şcolară);
scrisoare medicală de la medicul specialist cu diagnosticele copilului (pentru copilul pentru care se solicită orientarea şcolară).
adeverință de la medic de familie (pentru copilul pentru care se solicită orientarea şcolară);
certificat de handicap (dacă este cazul);
dovada veniturilor membrilor familiei (adeverință salariat, cupon pensie, indemnizație șomaj, indemnizație handicap, adeverință ajutor social, etc.);
adeverinţă de venit ANAF pentru persoanele majore fără venituri din familie;

Solicitările se fac în scris pe un formular tipizat (Anexa1- Model solicitare de efectuare a unei anchete sociale de orientare școlară).

Documente în vederea redactării anchetelor sociale necesare acordării de burse sociale, bani de liceu , rechizite școlare, burse medicale, alte forme de sprijin financiar acordate elevilor/studenților (beneficii sociale acordate de către unitățile de învățământ):
cărţi de identitate părinţi;
certificate de naştere / cărţi identitate ale tuturor copiilor familiei;
sentinţă de divorţ şi cupon pensie alimentară (dacă este cazul);
certificat de deces şi cupon pensie urmaş pentru copiii orfani (dacă este cazul);
hotărâre plasament/tutelă (dacă este cazul);
hotarâre delegare temporară a autorității părintești (dacă este cazul);
adeverință de elev (pentru copilul pentru care se întocmește dosarul de bursă);
adeverință de la medicul de familie (pentru copilul pentru care se întocmește dosarul de bursă);
certificat de handicap (dacă este cazul);
dovada veniturilor membrilor familiei (adeverință salariat, cupon pensie, indemnizație șomaj, indemnizație handicap, adeverință ajutor social,etc.), respectiv venit brut/net pentru perioadele solicitate de unitățile școlare;
adeverinţă de venit ANAF pentru persoanele majore fără venituri din familie;
declarație notarială pentru cei care nu sunt încadrați în muncă, nu realizează venituri și pentru membrii majori (dacă este cazul);

Solicitările se fac în scris pe un formular tipizat (Anexa2-Model solicitare de efectuare a unei anchete sociale necesară în vederea acordării unui sprijin financiar constând în bursă socială pentru studenți, Anexa3-Model solicitare de efectuare a unei anchete sociale necesară în vederea acordării unui sprijin financiar constând în bursă socială pentru studenți, cerere în nume propriu, Anexa4-Model solicitare de efectuare a unei anchete sociale necesară în vederea acordării unui sprijin financiar constând în bursă socială pentru elevi, Anexa5-Model solicitare de efectuare a unei anchete sociale necesară în vederea acordării unui sprijin financiar), iar anchetele sociale efectuate în vederea evaluării situației socio-materiale a familiilor minorilor/tinerilor solicitanți de burse sociale și a altor forme de sprijin acordate de unitățile de învățământ se redactează pe formulare tipizate Anexa nr.2 la Normele metodologice.

În vederea constatării condițiilor de locuit, a mijloacelor materiale de care dispun familiile, precum și a climatului în care sunt crescuți și îngrijiți copiii, se efectuează verificări la domiciliul acestora, iar în cazul în care membrii familiei nu sunt găsiți, le este adresată o Invitație scrisă de a se prezenta la sediul instituției în vederea clarificării aspectelor legate de situațiile care îi privesc.

În cadrul activității de informare, consiliere și evaluare psihologică primară a membrilor familiei/minorilor, se întocmește Fișa de informare și consiliere socială / Raport de vizită / Raport de consiliere.