INFORMATII INGRIJIRE LA DOMICILIU

  1. Grila privind gradele de dependenta
  2. Cerere ingrijire la domiciliu
  3. Fise medico-sociala
Informaţii cu privire la serviciile sociale de
 îngrijire la domiciliu
Direcția de Asistență Socială a Municipiului Drobeta Turnu Severin cu sediul Drobeta Turnu Severin, str. Romană nr.1, prin Biroul Protecţia persoanelor vârstnice, acordă, gratuit și contra cost, servicii sociale de îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice, astfel:
– ajutor pentru activităţile de bază ale vieţii zilnice: îmbrăcare şi dezbrăcare, hrănire şi hidratare, transfer şi mobilizare, deplasarea în interior/exterior, comunicare.
– ajutor pentru activităţi instrumentale ale vieţii zilnice: prepararea hranei sau livrarea acesteia, efectuarea de cumpărături, activităţi de menaj, însoţirea în mijloacele de transport, facilitarea deplasării în exterior, companie, activităţi de administrare şi gestionare a bunurilor, activităţi de petrecere a timpului liber.
Beneficiază de aceste servicii persoanele vârstnice care au domiciliul Drobeta Turnu Severin şi care se află într-un grad de dependență.
Costul serviciului se stabilește în funcție de gradul de dependență și veniturile solicitantului.
Pentru mai multe informații contactați-ne la sediul nostru din Drobeta Turnu Severin, str. Romană nr.1, sau la nr.de telefon: 0252/329577.
Echipa multidisciplinară vine în sprijinul nevoilor persoanelor vârstnice în vederea limitării și depășirii unor situații de dificultate în scopul păstrării autonomiei și pentru a asigura o creștere a calității vieții.
    Scopul serviciului social de îngrijire la domiciliu este de prevenire a instituţionalizării persoanelor vârstnice, de menţinere a autonomie funcţionale în propria locuinţă şi de îmbunătăţire a calităţii vieţii acestora.
     Beneficiarii serviciilor sociale de îngrijire la domiciliu pot fi persoane vârstnice, cu domiciliul în municipiul Drobeta Turnu Severin, pentru care s-a stabilit un anumit grad de dependenţă, conform H.G. nr.886/2000 pentru aprobarea Grilei naţionale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice.
Sunt considerate persoane vârstnice:
a) persoanele care au împlinit vârsta de 65 de ani (conform prevederilor art.6 lit.”bb” din Legea nr.292/2011 a asistenţei sociale cu modificările şi completările ulterioare);
b) persoanele care au împlinit vârsta de pensionare stabilită de lege (conform prevederilor art.1, alin.4 din Legea nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare).
Criteriile de eligibilitate a beneficiarilor:
Sunt persoane vârstnice cu domiciliul în municipiul Drobeta Turnu Severin;
Sunt persoane vârstnice pentru care s-a stabilit un anumit grad de dependenţă, conform H.G. nr.886/2000 pentru aprobarea Grilei naţionale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice;
Sunt persoane vârstnice aşa cum sunt definite de actele normative în vigoare (art.6 lit.”bb” din Legea nr.292/2011 a asistenţei sociale, art.1, alin.4 din Legea nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice );
Sunt persoane vârstnice pentru care serviciile de îngrijire la domiciliu nu pot fi furnizate de către îngrijitorii formali;
Sunt persoane vârstnice pentru care, prin certificatul de încadrare în handicap, nu li s-a stabilit dreptul la asistent personal/indemnizaţie în locul asistentului personal/indemnizaţie pentru însoţitor;
Persoana vârstnică nu este diagnosticată cu Boala Alzheimer sau cu tulburări psihice;
Sunt persoane vârstnice care nu au încheiat contracte de întreţinere, contracte de vânzare-cumpărare cu uzufruct viager sau orice alt act juridic cu clauză de întreţinere.
      Beneficiarii serviciilor sociale de îngrijire la domiciliu furnizate de Direcţia de Asistenţă Socială  sunt:
persoanele încadrate într-un anumit grad de dependență conform Criteriilor de încadrare în grade de dependenţă, aprobate prin HG nr. 886/2000, care ca urmare a pierderii autonomiei funcţionale din cauze fizice, psihice sau mentale, necesită ajutor semnificativ pentru a realiza activităţile uzuale ale vieţii de zi cu zi. Situația de dependență este o consecință a bolii, traumei și dizabilității și poate fi exacerbate de absența relațiilor sociale și a resurselor economice adecvate,
și care se găsesc în una dintre următoarele situaţii:
  –    nu au familie sau nu au dreptul la asistent personal conform legii;
nu au posibilitatea de a-şi asigura condiţiile decente de locuit pe baza resurselor proprii;
nu realizează venituri proprii sau acestea nu sunt suficiente pentru asigurarea îngrijirii necesare;
nu se pot gospodări singure sau necesită îngrijire specializată;
se află în imposibilitatea de a-şi asigura nevoile socio-medicale, datorită bolii ori stării fizice sau psihice;
nu au susţinători legali sau cu întreţinători legali, care locuiesc sau nu cu aceştia, care nu îşi pot îndeplini obligaţia legală de întreţinere din motive independente de voinţa lor, datorate stării de sănătate (ex: dependența de alcool, invaliditate, handicap, boli cronice), situaţiei economice precare, sarcinilor familiale (copii în întreținere până la 7 ani, persoane cu handicap și/sau alte persoane în întreținere, față de care există această obligație legală).
     Serviciile de consiliere socială, în vederea prevenirii marginalizării sociale şi pentru reintegrare socială, se asigură fără plata unei contribuţii, ca un drept fundamental al persoanelor vârstnice.
Pentru accesarea serviciului social de îngrijire la domiciliu, solicitanţii (sau reprezentanţii lor legali) vor depune următoarele documente:
cererea de admitere semnată de beneficiar/ membru al familiei/reprezentat legal şi aprobată de conducătorul furnizorului serviciului social;
ancheta socială întocmită de primăria de domiciliu;
buletin/ carte de identitate și certificat de naștere beneficiar;
cartea de identitate a reprezentantului legal şi cartea de identitate a persoanei care plăteşte/persoanelor care plătesc, integral sau parţial, contribuţia beneficiarului;
cupon de pensie sau alte documente care fac dovada veniturilor beneficiarului;
certificat de încadrare în grad de handicap dacă este cazul;
hotărâre judecătorească privind numirea unui curator, dacă este cazul;
adeverinţă medicală de la medicul de familie din care să reiasă diagnosticul prezent;
adeverinţă de la medicul de familie din care să rezulte că beneficiarul nu prezintă risc pentru comunitate (tulburări psihice, boli infecto contagioase, dependenţa de alcool, etc);
alte acte medicale din care să rezulte boli de care suferă beneficiarul şi tratamentul prescris;
 actul de proprietate al locuinţei;
aviz psihiatric sau alte acte, după caz.
Contribuţia persoanelor vârstnice beneficiare de serviciile sociale de îngrijire la domiciliu
Grad de dependenţă
IA;IB;IC Grad de dependenţă
IIA;IIB;IIC Grad de dependenţă
IIIA;IIIB;IIIC
Nr.Crt. Nivelul venitului net lunar pe membru de familie Procent
costul
integral al serviciilor
Valoarea contribuţiei
(lei) Valoarea contribuţiei
(lei) Valoarea contribuţiei
(lei)
1. * Persoane vârstnice fără venituri 0% 0 0 0
2. până la 800 lei 2,50 % 65   48,75 32,5
3. 801 lei-1.000 lei 5,00% 130           97 65
4. 1.001 lei-1.500 lei 10,00% 260          195 130
5. 1.501 lei-2.000 lei 15,00% 390   292,5 195
6. 2.001 lei-2.500 lei 20,00% 520          390 260
7. 2.501 lei-3.000 lei 25,00% 650   487,5 325
8. 3.001 lei-4.500 lei 30,00% 780          585 390
9. 4.501 lei-5.000 lei 35,00% 910   682,5 455
10. Peste 5.000 lei 50,00%         1.300          975 650
Costul lunar integral al serviciilor 2.600 1950 1300
*Serviciile de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice fără venituri se asigură fără plata contribuţiei persoanelor vârstnice care, evaluate potrivit grilei naţionale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice, nu au venituri, conform prevederilor art.9, alin.2 din Legea nr.17/2000 privind asistenţa social a persoanelor vârstnice, (r2), cu modificările şi completările ulterioare.