Compartimentul Beneficii

Informații cu privire la acordarea unor ajutoare de urgență

Ajutoarele de urgență se acordă de către Primarul municipiului familiilor sau persoanelor singure aflate în situaţii de necesitate cauzate de calamităţi naturale, incendii, accidente, precum şi alte situaţii deosebite.
În conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare, autorităţile administraţiei publice locale acordă beneficii de asistenţă socială, susţinute din bugetele locale, ca măsuri complementare celor stabilite prin legi speciale şi susţinute din bugetul de stat.
Ajutoarele de urgență acordate de autoritaţile administraţiei publice locale se stabilesc în bani şi/sau în natură și reprezintă măsuri financiare destinate asigurării unui standard minim de viață, susținerii familiei și a persoanelor singure, promovării și garantării exercitării de către persoanele cu nevoi speciale a drepturilor și libertăților fundamentale.
Ajutoarele de urgență în natură pot fi ajutoare materiale constând în bunuri de folosinţă personală (îmbracăminte, încălţăminte) sau de folosinţă îndelungată şi produse alimentare, acordate persoanei singure sau familiei aflată în situaţie de dificultate socio-economică sau medicală.
Beneficiile de asistenţă socială în bani sunt ajutoare de urgenţă acordate persoanei singure sau familiei aflată în situaţie de dificultate socio-economică sau medicală, o singură dată într-un an calendaristic. Acordarea acestor ajutoare este parte componentă a procesului de reducere a marginalizării sociale, soluționarea problemelor de strictă necesitate, îmbunătățirea nivelului de trai pentru persoanele asistate, sprijinirea persoanelor active în vederea găsirii unor soluții privind rezolvarea acestora, combaterea marginalizării sociale, accesul real la drepturile fundamentale ale cetățenilor.
Ajutoarele de urgență se vor acorda cu testarea mijloacelor de trai, a stării de sănătate, a situaţiei locative, etc. la cererea scrisă a persoanei singure, a reprezentantului legal sau urmare a unei sesizări.
Ajutoarele de urgenţă se acordă în limita fondurilor existente în bugetul local pentru această destinaţie.

Ajutoare de urgență în natură
Ajutoare de urgență în natură (alimente și materiale:alimente, rechizite și alte materiale necesare procesului de educație, medicamente și dispozitive medicale, materiale de construcție și alte asemenea, alte categorii de bunuri de strictă necesitate, etc) se acorda pentru:
a) – şomerii indemnizaţi din familiile care realizează venituri nete pe membru de familie sub nivelul salariului minim net pe ţară garantat în plată;
b) – orice pensionar cu venituri nete lunare sub 1000 de lei;
c) – persoanele cu vârsta de peste 60 de ani care nu realizează venituri;
d) – familiile care au în îngrijire, creştere şi educare 2 sau mai mulţi copii şi care realizează lunar venituri nete pe membru de familie sub nivelul salariului minim pe ţară garantat în plată;
e) – persoanele cu dizabilităţi(copii si adulţi) din familiile care realizează lunar venituri nete pe membru de familie sub nivelul salariului minim net pe ţară garantat în plată;
f) – persoane aflate în situaţii de dificultate temporară datorate lipsei resurselor financiare;
g) cu ocazia unor evenimente speciale: Ziua Copilului, Ziua Persoanei Vârstnice, Ziua Persoanelor cu Handicap, Sărbătorile de Paște, Sărbătorile de Iarnă, etc.
h) – alte categorii defavorizate.
Ajutoarele de urgență în natură se vor acorda în limita fondurilor prevăzute în buget prin dispoziția Primarului în baza unui referat de specialitate întocmit de către Direcția de Asistență Socială.

Ajutoare de urgență în bani
Ajutoare de urgență în bani se acordă pentru:
a) – situaţii datorate calamităţilor naturale, incendiilor, accidentelor, etc. Cuantumul ajutorului de urgenţă nu va depaşi suma de 10.000 lei;
b) – în cazul decesului persoanei singure sau al unui membru al familiei beneficiare de ajutor social conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, precum și în cazul decesului altor persoane aflate în situații de vulnerabilitate care nu au primit ajutor de înmormântare din partea altor instituții. Ajutorul de înmormântare se va acorda persoanei care va face dovada că a suportat cheltuielile de înmormântare. Cuantumul ajutorului de înmormântare nu va depaşi suma de 5.000 lei;
c) – în cazul persoanelor care suferă de boli grave dovedite cu acte medicale de specialitate ce necesită investigații medicale, intervenții chirurgicale, tratament medical de specialitate, asigurarea medicamentelor, procurarea unor dispozitive medicale, etc, ale căror costuri nu sunt acoperite sau sunt compensate partial de asigurările sociale de sănătate. Cuantumul ajutorului de urgenţă nu va depaşi suma de 5.000 lei;
d) – facilitarea accesului la educaţie pentru copiii minori din familiile care sunt lipsite temporar de venituri băneşti. Cuantumul ajutorului de urgenţă nu va depaşi suma de 5.000 lei;
e) – reparaţii minime ale locuinţelor de domiciliu sau acoperirea parţială a unor cheltuieli de întreţinere ( apă, canalizare, energie electrică, etc.) pentru: persoana singură sau familia cu venituri lunare care nu depășesc salariul minim net pe ţară garantat în plată; familiile monoparentale, persoane vârstnice, tinerii, persoane cu dizabilităţi, persoane fară venit sau ale căror venituri lunare nete pe membru de familie nu depășesc salariul minim net pe ţară garantat în plată. Cuantumul ajutorului de urgenţă nu va depaşi suma de 5.000 lei;
f) – decontarea contravalorii abonamentului lunar pentru persoana care, conform legilor speciale beneficiază de transport gratuit şi are domiciliul pe raza municipiului, într-o zona în care transportatorul nu efectuează transport;
g) – în cazul repatrierii corpului neînsufleţit al unei persoane care a decedat în străinătate, pentru care familia trebuie să suporte costuri foarte mari, pe care nu şi le permite, condiţia fiind ca venitul pe membru de familie să nu depaşească salariu minim net pe ţară garantat în plată, familia poate opta fie pentru acordarea ajutorului în numerar, fie pentru acordarea serviciului de repatriere de către o firmă specializată, dar fără a depăși suma de 12.000 lei. În situația în care solicitantul optează pentru acordarea serviciului de repatriere, plata va fi făcută în contul furnizorului de servicii ales de persoana beneficiară, în baza unui acord.
Ajutoarele de urgență se vor acorda o singură dată într-un an calendaristic în limita fondurilor prevăzute în buget.
Modalitatea şi documentaţia necesară acordării ajutoarelor în bani

Ajutoarele de urgență în bani se stabilesc prin dispoziţia Primarului şi au la bază următoarele documente:
– cererea tipizată completată de un membru al familiei, de persoana singură, a reprezentantului legal sau în urma unei sesizări
– ancheta socială efectuată de personalul Direcţiei de Asistenţă Socială, prin care se certifică, în urma testării mijloacelor de trai, a stării de sănătate, a situaţiei locative, etc., situaţiile de necesitate sau, după caz, situaţiile deosebite în care se află familia sau persoana singură;
– documente justificative din care să rezulte componenţa familiei;
– documente doveditoare privind cheltuielile de înmormântare sau, după caz, acte doveditoare care să justifice situația invocată în cererea de acordare a beneficiilor de asistență socială (acte medicale, bilete de internare, proces-verbal de constatare a incendiului, accidentului, etc.).
Cererea prin care se solicită acordarea ajutoarelor de urgență, însoţită de acte doveditoare se depun la Direcţia de Asistenţă Socială. În urma efectuării anchetei sociale, se va emite dispoziţia Primarului de stabilire a dreptului la ajutoare de urgență, tipul şi cuantumul acestor beneficii.
Familiile şi persoanelor singure care se află în situaţii de necesitate datorate calamităţilor naturale, incendiilor, accidentelor, precum şi în alte situaţii deosebite stabilite prin lege, pot primi pentru aceeaşi situaţie, ajutoare de urgenţă suportate atât de la bugetul de stat, cât şi de la bugetul local, dacă acestea sunt acordate complementar în sensul în care fiecare ajutor acoperă altă parte din prejudiciul înregistrat.