Birou Alocatii (ASF )

Anexa nr. 1a la Normele metodologice alocația pentru susținerea familiei

Anexa nr. 1 la Normele metodologice alocația pentru susținerea familiei

Prin Legea nr. 277/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se instituie alocaţia pentru suţinerea familiei ca formă de sprijin pentru familiile cu venituri reduse care au în creștere și îngrijire copii în vârstă de până la 18 ani, denumită în continuare alocație.

Beneficiază de alocație pentru suţinerea familiei:

(1) familia formată din soț, soție și copiii aflați în întreținerea acestora, care locuiesc împreună, denumită în cuntinuare familie;

(2) familia formată din persoana singură și copiii aflați în întreținerea acesteia și care locuiesc împreună cu aceasta, denumită în continuare familie monoparentală;

(3) se consideră familie și bărbatul și femeia necăsătoriți, cu copiii lor și ai fiecăruia dintre ei, care locuiesc și gospodăresc împreună, dacă aceasta se consemnează în ancheta socială.

Pentru familia formată din soț, soție și copiii aflați în întreținerea acestora (respectiv familia formată din bărbatul și femeia necăsătoriți, cu copiii lor și ai fiecăruia dintre ei), al cărei venit net mediu lunar pe membru de familie se situează până la 239,2076 lei, cuantumul lunar al alocației este:

(a) 99 lei pentru familia cu un copil;

(b) 197 lei pentru familia cu 2 copii;

(c) 295 lei pentru familia cu 3 copii;

(d) 393 lei pentru familia cu 4 copii și mai mulți.

Pentru familia formată din soț, soție și copiii aflați în întreținerea acestora (respectiv familia formată din bărbatul și femeia necăsătoriți, cu copiii lor și ai fiecăruia dintre ei), al cărei venit net mediu lunar pe membru de familie se situează între 239,2076 lei și 633,90014 lei, cuantumul lunar al alocației este:

(a) 90 lei pentru familia cu un copil;

(b) 180 lei pentru familia cu 2 copii;

(c) 270 lei pentru familia cu 3 copii;

(d) 359 lei pentru familia cu 4 copii și mai mulți.

Pentru familia formată din persoana singură și copiii aflați în întreținerea acesteia, al cărei venit net mediu lunar pe membru de familie se situează până la 239,2076 lei, cuantumul lunar al alocației este:

(a) 128 lei pentru familia cu un copil;

(b) 256 lei pentru familia cu 2 copii;

(c) 384 lei pentru familia cu 3 copii;

(d) 512 lei pentru familia cu 4 copii și mai mulți.

Pentru familia formată din persoana singură și copiii aflați în întreținerea acesteia, al cărei venit net mediu lunar pe membru de familie se situează între 239,2076 lei și 633,90014 lei, cuantumul lunar al alocației este:

(a) 122 lei pentru familia cu un copil;

(b) 244 lei pentru familia cu 2 copii;

(c) 366 lei pentru familia cu 3 copii;

(d) 488 lei pentru familia cu 4 copii și mai mulți.

Alocația se acordă pe bază de cerere și declarație pe propria răspundere însoțită de actele doveditoare privind componența familiei, veniturile acesteia și, după caz, privind frecventarea cursurilor școlare de către copiii aflați în întreținere.

Lista documentelor necesare pentru întocmirea dosarului de alocație pentru suţinerea familiei:

 

(A) Componența familiei se dovedește cu actele de identitate ale solicitantului și ale membrilor familiei și, după caz, cu următoarele acte, în original:

(a) Certificatele de naștere ale copiilor;

(b) Certificatul de căsătorie;

(c) Hotărârea judecătorească definitivă de încredințare în vederea adopției sau, după caz, de încuviințare a adopției;

(d) Hotărârea judecătorească sau, după caz, hotărârea comisiei pentru protecția copilului privind măsura plasamentului;

(e) Decizia directorului general al direcției generale de asistență socială și protecția copilului sau, după caz, hotărârea judecătorească privind măsura plasamentului în regim de urgență;

(f) Hotărârea judecătorească de instituire a tutelei sau, după caz, dispoziția autorității tutelare;

(g) Actul doveditor care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei minore lipsite de capacitate deplină de exercițiu al drepturilor civile;

(h) Hotărârea judecătorească prin care soțul/soția este declarat/ă dispărut/ă;

(i) Hotărârea judecătorească prin care soțul/soția este arestat/ă pe o perioadă mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate și nu participă la întreținerea copiilor;

(j) Hotărârea judecătorească de divorț, încredințare a minorilor și stabilire a obligațiilor legale de întreținere față de copiii lor minori din căsătorie;

(k) După caz, alte acte doveditoare privind componența familiei.

(B) La stabilirea venitului net mediu lunar pe membru de familie se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le realizează sau, după caz, le-au relizat în luna anterioară solicitării dreptului;

(C) Adeverință de elev.

Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării alocaţiei pentru suţinerea familiei:

 

(A) Bunuri imobile:

(a) Clădiri sau alte spații locative în afara locuinței de domiciliu și a anexelor gospodărești;

(b) Terenuri de împrejmuire a locuinței și curtea aferentă și alte terenuri intravilane care depășesc 1000 mp în zona urbană și 2000 mp în zona rurală.

(B) Bunuri mobile:

(a) Autoturism/Autoturisme și/sau motocicletă/ motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani, cu excepția celor adaptate pentru persoanele cu handicap ori destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum și pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile;

(b) Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani;

(c) Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze;

(d) Șalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepția bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervația Biosferei ,,Delta Dunării“;

(e) Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată;

(f) Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale;

(g) Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acționate hidraulic, mecanic sau electric.

(C) Depozite bancare cu valoare de peste 3000 lei;

(D) Suprafețe de teren, animale și păsări a căror valoare netă de producție anuală depășește suma de 1000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2500 euro pentru familie.

Dreptul la alocație se acordă începând cu luna următoare înregistrării/depunerii cererii.

În vederea verificării de către solicitant a condițiilor de acordare a alocației, primarul dispune, în mod obligatoriu, evaluarea socioeconomică a familiei, prin anchetă socială.

Ancheta socială se efectuează, în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, de către personalul serviciului public de asistență socială din subordinea consiliului local sau, după caz, de către personalul din compartimentul cu atribuții în domeniul asistenței sociale din aparatul de specialitate al primarului.

În cazul în care solicitantul refuză să furnizeze informațiile necesare pentru întocmirea anchetei sociale, se consideră că familia acestuia nu îndeplinește condițiile de acordare a alocației.

Stabilirea dreptului la alocație și a cuantumului acesteia se face prin dispoziție scrisă a primarului.

În cazul în care intervin modificări cu privire la componența familiei și/sau la veniturile realizate de membrii acesteia, titularul alocației are obligația ca, în termen de maximum 15 zile, să comunice în scris primarului modificările intervenite. Comunicarea este însoțită de copii ale actelor doveditoare privind modificările intervenite.

În situația în care modificările intervenite nu conduc la pierderea dreptului la alocație, primarul are obligația să dispună verificarea, prin anchetă socială a modificărilor intervenite și să emită dispoziție scrisă referitoare la noul cuantum.

În vederea urmăririi respectării condițiilor de acordare a dreptului la alocație, primarii dispun efectuarea de anchete sociale la interval de 6 luni sau ori de câte ori este nevoie.

În cazul în care titularul refuză să furnizeze informațiile necesare pentru întocmirea anchetei sociale, se consideră că familia acestuia nu îndeplinește condițiile de acordare a alocației și, în baza unui referat motivat, se emite dispoziția primarului de încetare a acordării dreptului.

În cazul în care se constată absenţe nemotivate aferente intervalului de cursuri care, potrivit ordinului ministrului educaţiei, se derulează de la începutul anului şcolar şi până la 1 martie anul următor, respectiv aferente intervalului de cursuri care se desfăşoară între 1 martie şi până la 1 august a fiecărui an şcolar, cuantumul alocaţiei se diminuează proporţional cu numărul absenţelor, după cum urmează:

  1. a) cu câte 20% pentru fiecare copil care înregistrează un număr cuprins între 10 şi 19 absenţe;
  2. b) cu câte 50% pentru fiecare copil care înregistrează un număr de 20 de absenţe.

 

Atunci când unul dintre copii finalizează cursurile învăţământului general obligatoriu şi nu a împlinit vârsta de 18 ani sau unul dintre copii repetă anul şcolar din alte motive decât cele medicale ori absenţele înregistrate şi nemotivate depăşesc numărul de 20 în intervalul de cursuri care se derulează de la începutul anului şcolar şi până la 1 martie anul următor, respectiv în intervalul de cursuri care se desfăşoară între 1 martie şi până la 1 august a fiecărui an şcolar, acesta este luat în calcul la stabilirea venitului mediu net lunar al familiei, dar este exclus din numărul de copii ai familiei avut în vedere la acordarea dreptului, iar alocaţia se va acorda corespunzător numărului de copii din familie care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege.

 

În situaţia în care unul dintre copii repetă anul şcolar din alte motive decât cele medicale ori absenţele înregistrate şi nemotivate depăşesc numărul de 20, alocaţia se poate solicita şi pentru acesta, numai după începerea anului şcolar următor, respectiv după începerea intervalului de cursuri ulterior perioadei de diminuare.

 

Dreptul la alocație încetează în luna următoare celei în care beneficiarul nu mai îndeplinește condițiile prevăzute de lege.

Sumele încasate necuvenit cu titlu de alocație se recuperează de la titularul dreptului de către Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Mehedinți.

Menționăm faptul că tipizatele din cadrul Biroului Alocații sunt următoarele:

-Cerere-declarație pe propria răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistență socială;

-Cerere-declarație pe propria răspundere pentru modificarea cererii de acordare a unor drepturi de asistență socială sau pentru acordarea unor noi drepturi;

-Anchetă socială.