SERVICIUL  ASISTENȚĂ SOCIALĂ

SERVICIUL  ASISTENȚĂ SOCIALĂ

VENIT MINIM GARANTAT

LEGISLAȚIE

 

LEGEA NR.416/2001 PRIVIND VENITUL MINIM GARANTAT CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE

H.G. NR.50/2011 PENTRU APROBAREA NORMELOR METODOLOGICE DE APLICARE A LEGII NR.416/2001

OUG NR.70/2011 CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE PRIVIND MĂSURILE DE PROTECȚIE SPECIALĂ ÎN PERIOADA SEZONULUI RECE, COROBORAT CU H.G. NR.920/2011 PENTRU APROBAREA NORMELOR METODOLOGICE DE APLICARE ALE O.U.G. NR.70/2011 CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE

În baza Legii 416/2001 ajutorul social se acordă pe bază de cerere și declarație pe propria răspundere însoțită de acte doveditoare privind componența familiei și veniturile realizate în luna anterioară depunerii cererii familiilor și persoanelor singure care au dreptul la un venit minim garantat.

Cuantumul ajutorului social  a fost stabilit prin O.U.G. nr.42/2013 pentru modificarea și completarea Legii 416/2001 privind venitul minim garantat precum și modificarea Legii 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei  în funcție de numărul de persoane :

 • 142 lei – pentru persoana singură;
 • 255 lei – pentru 2 pers.
 • 357 lei – pentru 3 pers.
 • 442 lei – pentru 4 pers.
 • 527 lei – pentru 5 pers.
 • 564 lei – pentru 6 pers.
 • 600 lei – pentru 7 pers.

În termen de 15 zile lucrătoare de la depunerea documentației pentru acordarea dreptului la ajutor social  primarul dispune efectuarea anchetei sociale la domiciliul solicitantului ajutorului social sau după caz la resedință  pentru efectuarea situației înscrise în actele doveditoare.

Pentru sumele acordate ca ajutor social, una din persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară are obligația de a presta lunar, acțiuni sau lucrări de interes local.

Dreptul la ajutorul social se suspendă începând cu luna următoare  în  situația în care nu au fost efectuate orele de muncă.

Dreptul la ajutorul social încetează cu luna următoare celei în care a fost constatată una din următoarele situații:

 • dacă veniturile nete lunare ale familiei sau ale persoanei singure depășesc nivelurile prevăzute din lege sau dacă deține cel putin unul din bunurile cuprinse în lista care exclud la acordarea dreptului la ajutor social;
 • dacă dreptul la ajutor social a fost suspendat și în termen de 3 luni de la data suspendării nu au fost îndeplinite obligațiile legale;

 

 • refuzul de a participa la serviciile pentru stimularea forței de muncă și de formare profesională oferite de agențiile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă.
 • dacă în urma verificării sau efectuarii anchetei sociale se constată că beneficiarul nu mai îndeplinește condiții prevăzute de lege.

Acordarea, suspendarea și încetarea ajutorului social se face prin dispoziție scrisă a primarului.

Până la data de 5 a fiecărei luni se transmite către agenția teritorială următoarele:

 • 1 situație centralizatoare privind numărul de beneficiari în luna curentă și cuantumul V.M.G.;
 • 1 borderou dispoziții modificare titular/modificare cuantum/suspendare drept/încetare drept/reluare plată ianuarie 2019;
 • 1 borderou documente stabilire plăți drepturi;
 • 1 situație privind persoanele apte de muncă și persoanele scutite de efectuarea zilelor de muncă în folosul comunității;
 • 1 listă persoanelor apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social;
 • 1 tabel nominal cuprinzând persoanele apte de muncă și numărul orelor aferente cuantumului ajutorului social care se transmite Direcției Patrimoniu și Direcției Tehnice din cadrul U.A.T.municipiului Drobeta Turnu Severin;
 • accesare ca utilizatori a sistemului informatic PatrimVen – 30 cazuri;
 • centralizare informații și întocmire raport activitate 2018 a Serviciului Asistență Socială;

 

ACTE NECESARE PENTRU ÎNTOCMIREA DOSARULUI DE AJUTOR SOCIAL

 

 • copie acte identitate (B.I., C.I.)
 • copie certificate de naștere
 • copie certificat de căsătorie
 • copie hotărâre divorț definitivă și irevocabilă
 • certificat medical eliberat de Expertiza Muncii
 • copie act proprietate
 • adeverință(soț și soție)- Forțele de Muncă
 • adeverință de venit(soț și soție)- Administrația Finanțelor Publice
 • certificat de atestare fiscală (soț și soție)-Taxe și Impozite
 • adeverință de elev
 • copie cupon alocatie
 • adeverință de la Asociația de proprietari(nr.de persoane)

 

ACORDAREA  AJUTORULUI  DE  ÎNCĂLZIRE  PENTRU SEZONUL RECE

În perioada sezonului rece beneficiarilor Legii 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările și completarile ulterioare ajutoare se acordă ajutorul pentru încalzirea locuinței cu combustibili solizi sau petrolieri in cuantum de 58 lei lunar  pentru toată perioada sezonului rece noiembrie-martie.

 

ASIGURAREA OBLIGATORIE A LOCUINȚEI

Pentru locuințele aflate în proprietatea familiilor/persoane singure beneficiare de ajutor social asigurarea obligatorie se achită de catre ANPIS iar suma primei de asigurare se deduce din ajutor social.

ÎNHUMAREA PERSOANELOR FĂRĂ APARȚINĂTORI

LEGISLAȚIE

 

LEGEA ASISTENȚEI SOCIALE NR.292/2011

LEGEA NR. 102/2012 PRIVIND CIMITIRELE, CREMATORIILE UMANE ȘI SERVICIILE FUNERARE

LEGEA NR.104/2003 PRIVIND MANIPULAREA CADAVRELOR UMANE ȘI PRELEVAREA ORGANELOR, ȚESUTURILOR DE LA CADAVRE ÎN VEDEREA TRANSPLANTULUI CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE

 

O altă activitate desfășurată în cadrul Serviciului este și îndeplinirea procedurilor de înhumare al unor cadavre neidentificate și persoane decedate fără susținători legali, în conformitate cu Legea nr.104/2003 privind manipularea cadavrelor umane și prelevarea țesuturilor, proceduri ce presupun:

 • colaborarea cu instituțiile abilitate – Poliția municipiului Drobeta Turnu Severin, Serviciului de medicină legală, Morga Spitalului Județean, Parchetul de pe lângă Judecătoria Drobeta Turnu Severin, Starea civilă pentru ridicarea adeverințelor de înhumare și acte constatoare ale decesului;
 • verificare situație familială la ultimul domiciliu al defuncților declarați fără aparținători de către Poliție/Morga Spitalului Județean/Cabinet Medicina Legală;
 • întocmire referat de specialitate pentru demararea procedurii de înhumare și înaintarea acestuia către Direcția patrimoniu din cadrul U.A.T. Drobeta Turnu Severin;
 • astfel au fost întocmite referate de înhumare pentru 3 cadavre fără aparținători.

 

Pentru înhumarea unei persoane decedată pe raza municipiului Drobeta Turnu Severin cu sau fără susținători legali lipsite de posibilități materiale sunt necesare următoarele acte:

– copie după CI sau BI

– copie dupa certicat de deces

– adeverință de înhumare pentru defunct

– solicitare scrisă din partea altor instituții ale statului( poliție,spital,centre rezidențiale)

– după caz, declarație pe propria răspundere a susținătorului legal că nu are posibilități materiale de a suporta cheltuielile cu înhumarea.

ACORDAREA TARIFULUI SOCIAL LA ENERGIE ELECTRICĂ

LEGISLAȚIE

LEGEA NR.115/2016 PRIVIND MODIFICAREA ORDINULUI PREȘEDINTELUI AUTORITĂȚII NAȚIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI NR.176/2015 PENTRU APROBAREA TARIFELOR REGLEMENTATE DE ENERGIE ELECTRICĂ

ORDINUL NR.176/2015 PENTRU APROBAREA TARIFELOR REGLEMENTATE DE ENERGIE ELECTRICĂ APLICATE DE FURNIZORII DE ULTIMĂ INSTANȚĂ CLIENȚILOR CASNICI

   Tariful social se acordă numai dacă sunt îndeplinite simultan următoarele condiții:

 • consumatorul are un venit net mediu lunar pe membru de familie mai mic sau egal cu salariul minim pe economie
 • locul de consum pentru care solicită aplicarea tarifului social este domiciliul stabil al acestuia.

 

               ACTE  NECESARE  PENTRU ACORDAREA TARIFULUI SOCIAL

 

 • copie după actul de identitate din care să rezulte adresa domiciliului stabil
 • cererea de acordare a tarifului social
 • declarația pe propria răspundere privind venitul mediu lunar pe membru de familie mai mic sau egal cu salariul minim pe economie