Repatriere

COMPARTIMENTUL BENEFICII DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Legislaţiaprivinddesfăşurareaactivităţiiesteurmătoarea:

H.G. nr.84/2020 pentru stabilirea unor măsuri necesare în vederea implementării Programului operațional  Ajutorarea persoanelor defavorizate-POAD

 

 Categorii de beneficiari:

 

– persoane/familiibeneficiare de ajutor social;

– familiibeneficiare de alocaţiepentrususţinereafamiliei;

– persoaneaflatetemporar in situatiicritice de viata, respectiv  victime ale calamitatilor, persoanedependente care se afla in situatiideosebite

– persoane cu grad de handicap grav sau accentuat

 

 

H.C.L. nr. 45/2018  privindmetodologia de stabilire a situatiilorsi a modalitatii de acordare a unorbeneficii de asistenţăsocială.

Beneficiile de asistenţăsocială se acordă de cătreprimarulmunicipiuluipersoanelorsinguresaufamiliiloraflateînsituaţii de necesitatecauzate de calamităţinaturale, incendii, accidentesaualtesituaţiideosebite. Acesteasuntsusţinute din bugetele locale, camăsuricomplementareceloracordateprinlegisusţinute din bugetul de stat. Beneficiile de asistenţăsocialăacordate de autorităţilepublice locale se stabilescînbanişiînnatură punctual, înscopulpreveniriimarginalizăriişiexcluziuniisociale. Se acordăpersoaneisinguresaufamilieiaflatăînsituaţie de dificultate socio-materialăsaumedicală.

Beneficiile de asistenţăsocialăînnatură pot fi ajutoarematerialeconstândînbunuri de folosinţăpersonalăsauîndelungatăşialimentareşi se acordăpentru:

 • şomeriiindemnizaţi din familiile care realizează lunar veniturinetepemembru de familie sub nivelulsalariului minim net peeconomie;
 • oricepensionar cu veniturinetelunare sub 800 lei;
 • persoane cu vârsta de peste 60 de ani care nu realizeazăvenituri;
 • familiilecare au înîngrijire, creştereşieducare 2 saumaimulţicopiişi care realizează lunar veniturinetepemembru de familie sub nivelulsalariului minim net peeconomie;
 • persoanele cu dizabilităţi din familiile care realizează lunar veniturinetepemembru de familie sub nivelulsalariului minim net peeconomie;
 • persoaneaflateînsituaţii de dificultatetemporarădatoratelipseiresurselorfinanciare;
 • altecategorii.

 

Beneficiile de asistenţăsocialăînbani se voracordaînurmaverificăriimijloacelor de trai, stării de sănătate, a situaţiei locative, etc., la cerereascrisă a persoanei  saureprezentantului legal, pentruurmătoarelesituaţii:

 • situaţiidatoratecalamităţilornaturale, incendiilor, accidentelor, etc;
 • decesuluneipersoane din familiabeneficiară de ajutor social sau al uneipersoanesingurebeneficiară de ajutor social pentruacoperireaparţială a cheltuielilor de înmormântare;
 • decesulpersoaneifărăvenituri din familia care realizează lunar veniturinetepemembru de familie sub nivelulsalariului minim net peeconomie;
 • situaţiimedicaledeosebiteîncazulbolnavilorcronici, provenite din familiileîn care venitul net lunar pemembru de familie se află sub nivelulsalariului minim net peeconomiepentruacoperireaparţială a cheltuielilor de spitalizare, recuperare, intervenţiichirurgicale, medicaţie, etc.
 • facilitateaaccesului la educaţiepentrucopiii din familiile care suntlipsitetemporar de venituribăneşti;
 • reparaţiiminime ale locuinţelor de domiciliusauacoperireaparţială a unorcheltuieli de întreţinere ale persoaneisinguresaufamiliiloraflateîndificultate;
 • persoaneaflateînsituaţii de dificultatetemporarădatoratelipseiresurselorfinanciare.
 • decontareacontravaloriiabonamentului lunar pentrupersoana care, conform legilorspecialebeneficiaza de transport gratuitsi are domiciliulperazamunicipiului, intr-o zona in care transportatorul nu efectueaza transport.

 

MODUL DE LUCRU

Ajutoareleînbanisauînnatură se acordăprindispoziţiaprimaruluiînsoţită de următoareledocumente:

 • cerereapersoaneisingure, a unuimembru al familieisau a reprezentantului legal;
 • anchetasocialăîntocmită de persoana din cadrul D.A.S care certificădupătestareamijloacelor de trai, starea de sănătate, situaţialocativă, situaţia de necesitate, în care se aflăpersoanasingurăsaufamilia;
 • documentelejustificativeprivindcomponenţafamilieişiveniturileneterealizate;
 • altedocumente din care sărezultesituaţia de necesitate (actemedicale, procese-verbale de constatare a incendiuluisauaccidentului, etc);

Cerereaînsoţită de documentelejustificative se depune la D.A.S., iarînurmaefectuăriiancheteisociale, se vaemitedispoziţiaprimaruluiprin care se stabileştedreptul la beneficii de asistenţăsocială, tipulşicuantumulacestora.

În cazul repatrierii corpului neînsuflețit al unei persoane care a decedat în străinătate, pentru care familia trebuie să suporte costuri foarte mari, pe care nu și le permite, condiția fiind ca venitul pe membru de familie să nu depășească salariul minim net pe țată garantat în plată, familia poate opta fie pentru acordarea ajutorului în numerar, fie pentru acordarea serviciului de repatriere de către o firmă specializată dar fără a depăși suma de 12000 lei. În situația în care solicitantul optează pentru acordarea serviciului de repatriere, plata va fi făcută în contul furnizorului de servicii ales de persoana beneficiară, în baza unui Acord.

Familiileşipersoanelesingure care se aflăînsituaţii de necesitate pot primipentruaceeaşisituaţieajutor de urgenţă, atât de la bugetul de stat câtşi de la bugetul local, dacăacestea se acordăcomplementar (fiecareacoperăaltă parte din cheltuială).