INFORMATII CONCEDIU PENTRU CRESTEREA COPILULUI SI STIMULENT

INFORMATII CONCEDIU PENTRU CRESTEREA COPILULUI SI STIMULENT

  

Persoanele care, in ultimii 2 ani anteriori datei nasterii copilului, au realizat timp de cel putin 12 luni venituri din salarii si asimilate salariilor, venituri din activitati independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuala, venituri din activitatii agricole, sivicultura si piscicultura, supuse impozitului pe venit potrivit Legii nr. 227/2015 privind codul fiscal pot beneficia de concediu pentru cresterea copilului pana la implinirea varstei de 2 ani ( 3 ani in cazul copilului cu handicap).

 Cele 12 luni pot fi constituite integral si din perioade in care persoanele au beneficiat de indemnizatie de somaj, au beneficiat de pensie de invaliditate, au beneficiat de concediu si indemnizatie lunara pentru cresterea copilului, frecventeaza fara intrerupere cursuri de zi ale invatamantului preuniveritar, universitar, postuniversitar, programul “A doua sansa”, s-au aflat in evidentele  agentiilor judetene pentru ocuparea fortei de munca in vederea acordarii indemnizatiei de somaj, au beneficiat de concedii si de indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, concedii medicale pentru prevenirea imbolnavirii si recuperarea capacitatii de munca, au beneficiat de concediu fara plata pentru cresterea copilului

                         

 1. Cererea pentru acordarea indemnizaţiei de creştere a copilului /stimulentului de inserţie
 2. Actul de identitate al solicitantului ( original)
 3. Actul de identitate al celuilalt părinte (original)
 4. Certificatul de nastere al copilului (original)
 5. Cerificatul de căsătorie (original)dupa caz
 6. Dovadă eliberată de bancă care să conţină obligatoriu: numele şi prenumele titularului de cont (contul trebuie să fie pe numele persoanei îndreptăţite, care este titularul de dosar ) , CNP titular, codul Iban, pentru plata prin cont bancar
 7. În cazul veniturilor salariale :
  • Adeverinţă în original (Anexa 2-) completată corect de angajator

 

 • Dovada suspendării activităţii în original (decizie, ordin, dispoziţie, act adiţional) /încetării activităţii,după caz
 • Alte documente dupa caz

 

 1. În cazul veniturilor realizate din activităţi independente:.

 

A.drepturi de autor, venituri obţinute din exercitarea profesiilor medicale, de avocat

B.convenţii civile, contracte de comision sau alte venituri asimilate salariilor

 1. Venituri obţinute ca Persoană Fizică Autorizată

 

 • Adeverinta de venit, pe ultimele 12 luni ( consecutive/succesive) din ultimi 2 ani anterior datei nasterii copilului, eliberata de Administratia Finantelor Publice.
 • Declaratia unica inregistrata pentru anul anterior si anul in curs
 • Adeverinţă eliberata de catre Casa de Asigurari de Sanatate din care sa reiese daca s-a beneficiat sau nu de concediu medical de sarcina si lauzie
 • Dovada suspendării activităţii decizie, act adiţional, dovada înreruperii activităţii(adeverinţă eliberată de barou/ instituţia competentă)

 

B.convenţii civile, contracte de comision sau alte venituri asimilate salariilor

 • Adeverinţa de la angajator(Anexa 2)

D.venituri din activitati agricole , sivicultura si piscicultura: dovada privind veniturile realizate in anii fiscali anteriori celui in care s-a nascut copilul, sau dupa caz , dovada privind venitul calculat in vederea platii anticipate a impozitului, eliberata de autoritatile competente.

 

 

Pentru cei care solicita stimulent de insertie nu se mai solicita suspendarea activitatii, iar acest drept se cuvine dupa cum urmeaza:

 • Incepand cu ziua urmatoare celei in care persoana indreptatita isi reia activitatea profesionala si realizeaza venituri suspuse impozitului pe venit;
 • De la data nasterii copilului , daca cererea este depusa in termen de 60 de zile lucratoare de la acea data, in cazul persoanelor care nu indeplinesc conditiile, conform legii,pentru acordarea concediului de maternitate si a indemnizatiei aferente;
 • De la data adoptiei, a instituirii tutelei, plasamentului sau incredintarii, daca cererea este depusa in termen de 60 de zile lucratoare de la data la care s-au aprobatori, dupa caz, s-au instituit masurile de protectie a copilului;
 • Incepand cu ziua urmatoare celei in care beneficiarul indemnizatiei pentru cresterea copilului realizeaza venituri supuse impozitului pe venit;

   

Termenul de depunere:

30 zile înainte de intrarea în concediu creştere copil(suspendarea activităţii) sau în cel mult 60 zile lucrătoare de la încetarea concediului de maternitate sau de la data naşterii copilului, după caz.

 

 1. În cazul suprapunerii naşterilor: dovada prelungirii suspendării activităţii,(decizie, act adiţional, etc) adeverință eliberată de AJPIS Mehedinți, din care să rezulte perioada concediului pentru creștere copil aferente primului copil şi celelalte acte obligatorii: cererea, actele de identitate ale părinţilor, certificatele de naştere ale copiilor.

Termen de depunere: 60 zile înainte de împlinirea vârstei de 2 ani a primului copil, sau cel mult 30 zile după împlinirea vârstei de 2 ani a copilului

 

 

 1. În cazul persoanelor care în ultimul an anterior naşterii copilului au urmat cursurile de zi ale învăţământului preuniversitar/universitar/postuniversitar, pentru întocmirea dosarului de indemnizaţie creştere copil, trebuie să ataşeze pe lângă actele prevăzute la punctele 1,2,3,4,5,6,7 şi o adeverinţa eliberată de instituţia de învăţământ preuniversitar sau, după caz, universitar, care să ateste frecventarea cursurilor de zi fără întrerupere, până la data solicitării acesteia. ( perioada să cuprindă 12 luni în ultimul an anterior datei naşterii copilului, în funcţie de durata anului preuniversitar/universitar/postuniversitar)

 

 1. Dacă ambii părinţi îndeplinesc condiţiile de acordare a indemnizaţiei, pentru copilul născut începând cu 01 martie 2012, dreptul la concediul pentru creşterea copilului se acordă pe bază netransferabilă, astfel încât cel puţin o lună din perioada totală a concediului de creştere a copilului este alocată uneia dintre persoanele care nu a solicitat acest drept; celălalt părinte nu poate beneficia de dreptul la concediu în locul acesteia. Dacă dreptul nu se solicită de către celălalt părinte, concediul şi indemnizaţia se reduc cu o lună, celălalt părinte având obligaţia de a anunţa în scris AJPIS Mehedinti . Dacă acesta va solicita dreptul, va trebui să depună cererea şi actele doveditoare, până cel târziu în ziua anterioară împlinirii vârstei de 2 sau 3 ani în cazul copilului cu handicap.

     

    Pentru copilul cu handicap : in situatia in care unul sau mai multi copii rezultati din sarcini multiple este incadrat intr-un grad de handicap, pentru acesta/acestia, concediul si indemnizatia se acorda pana la implinirea de catre copil/copii a varstei de 3 ani , astfel:

 • In cazul in care exista deja stabilit un drept de concediu si indemnizatie lunara pentru cresterea copilului, prin prelungirea perioadei de acordare daca cererea de prelungire este depusa inainte de incetarea dreptului anterior;
 • In cazul in care incadrarea in handicap se realizeaza dupa implinirea de catre copil/copii a varstei de 2 ani si acesta/acestia a fost acordat anterior concediul si indemnizatia pentru cresterea copilului, prin acordarea unui nou drept de la data incadrarii in grad de handicap, daca cererea este depusa in termen de 60 de zile de la aceasta data;
 • Prin acordarea unui nou drept de la data depunerii cererii in cazul in care au fost depasite termenele

 

 

În funcţie de fiecare situaţie, pe lângă actele enumerate, se pot solicita şi alte acte care să ateste condiţiile de eligibilitate

 

În cazul în care părinţii nu sunt căsătoriţi, iar drepturile prevăzute de O.U.G. 111/2010, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv stimulent sau indemnizaţie de creştere a copilului, dosarul trebuie să mai conţină şi anchetă socială. Ancheta socială se efectuează de către inspectorii din cadrul Biroului Protectia Familiei. Ajutoare pentru incalzire la domiciliul beneficiarilor.

 

Pentru persoanele care locuiesc pe raza municipiului Drobeta Turnu Severin dosarele se depun la sediul Directiei de Asitenta Sociala, str.Romana nr.1.

Plata indemnizaţiei pentru creşterea copilului/stimulentului de inserţie se face de către Agenţia pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Mehedinti.