INFORMATII ACORDAREA AJUTORULUI DE INCALZIRE

 

 

 

Informare privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei şi a suplimentului pentru energie.

SEZONUL RECE 2023-2024

Începând cu data de: 09.10.2023 locuitorii municipiului Drobeta Turnu Severin, pot depune cererile și declarațiile pe propria răspundere privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei și a suplimentului pentru energie în conformitate  cu Legea nr. 226/2021, la sediul Directiei de Asistenta Sociala Drobeta Turnu Severin strada Romană nr 1. Cererile pot fi transmise atât electronic pe adresa de e-mail: dasdts@dasdts.ro    cât și prin poștă sau curierat.

Solicitantul ajutorului pentru încălzire poate intra în posesia formularului privind ajutorul pentru încălzirea locuinței și suplimentul pentru energie la sediul Direcției de Asistență Socială din strada Romană nr. 1 cât și pe site-ul instituției: www.dasdts.ro .

Ajutoarele pentru încălzirea locuinței pot fi solicitate pentru perioada: noiembrie 2023 – martie 2024 iar suplimentul pentru energie poate fi solicitat pentru perioada noiembrie 2023 – octombrie 2024.

În funcție de sistemul de încălzire utilizat în locuință, categoriile de ajutoare pentru încălzire sunt

 • Ajutor pentru încălzirea locuinței cu energie termică în sistem centralizat;
 • Ajutor pentru energie electrică;
 • Ajutoare pentru gaze naturale;
 • Ajutor pentru combustibili solizi si/sau petrolieri.

Acestea se acordă numai pentru un singur sistem de încălzire acesta fiind cel principal utilizat.

 

 

Ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă în funcție de venitul mediu net pe membru de familie sau al persoanei singure iar suma aferentă pentru compensarea procentuală se aprobă după cum urmează:

 

Tranșe de venit Energie termică Energie electrică Gaze naturale Lemne
Până la 200 lei 100% 500 lei 250 lei 320 lei
200,1-320 lei 90% 450 lei 225 lei 288 lei
320,1-440 lei 80% 400 lei 200 lei 256 lei
440,1-560 lei 70% 350 lei 175 lei 224 lei
560,1-680 lei 60% 300 lei 150 lei 192 lei
680,1-920 lei 50% 250 lei 125 lei 160 lei
920,1-1040 lei 40% 200 lei 100 lei 128 lei
1040,1-1160 lei 30% 150 lei 75 lei 96 lei
1160,1-1280 lei 20% 100 lei 50 lei 64 lei
1280,1-1386 lei 10% 50 lei 25 lei 32 lei
1280,1-2053 lei- persoana singură 10% 50 lei 25 lei 32 lei

Familiile și persoanele singure ale căror venituri  sunt de până la 1.386 lei/persoană, în cazul familiei și de 2.053 în cazul persoanei singure beneficiază  lunar, inclusiv în perioada sezonului rece, de un supliment pentru energie în sumă fixă, acordat în funcție de sursele de furnizare a energiei utilizate în cuantum de:

 1. 30 lei/lună pentru consumul de energie electrică
 2. 10 lei/lună pentru consumul de gaze naturale
 3. 10 lei/lună pentru consumul de energie termică
 4. 20 lei/lună pentru consumul de combustibili solizi și/sau petrolieri

Suplimentul pentru energie poate fi solicitat împreună cu ajutorul pentru încălzirea locuinței sau separat. În situația în care singura sursă de energie utilizată este energia electrică, cuantumul suplimentului este de 70 lei/lună.

Pentru suplimentul de energie  se depune obligatoriu factura de furnizare a energiei termice/energie electrica/gaze naturale

Ajutorul pentru încălzire se acordă pe bază de cerere și declarație pe propria răspundere privind componența familiei,veniturile acesteia și sistemul de încălzire utilizat. La completarea formularului, titularul are obligația de a menționa corect componența familiei, veniturile membrilor, precum și bunurile mobile și imobile deținute.

Pentru verificarea datelor declarate Directia de Asistenta Socială  va efectua verificări suplimentare în programe informatice și anchete sociale în cazul suspiciunilor de eroare și fraudă.

Cuantumul ajutorului pentru încălzire se scade din factura care atestă contravaloarea consumului lunar de către furnizori și nu poate fi mai mare decât valoarea consumului facturat.

În cazul ajutorului pentru energie termică transmiterea formularelor și/sau depunerea cererilor se fac prin asociațiile de proprietari/locatari, iar cei care depun individual trebuie sa aibă obligatoriu pe cerere stampila asociației, semnătura și numărul de persoane înregistrate la locuința respectivă, pentru gaze naturale, energie electrică și combustibili solizi și/sau petrolieri, formularele de cerere și declarație pe propria răspundere sunt puse la dispozitia solicitantilor de către Directia de Asistență Socială.

Formularul de Cerere – Declarație pe propria răspundere se depune o singură dată, pe întreaga perioadă a sezonului rece, după cum urmează:

 • până la data de 20 ale lunii, situație în care acordarea dreptului se va realiza începând cu luna respectivă;
 • după data de 20 ale lunii, situație în care acordarea dreptului se va realiza începând cu luna următoare.

Titularii ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei au obligaţia să comunice orice modificare intervenită în situaţia din declaraţie (numărul membrilor familiei, modificarea veniturilor, a bunurilor etc) în termen de 5 zile de la data modificării prin depunerea unei noi cereri şi declaraţii pe proprie răspundere. DECLARAREA UNUI NUMĂR MAI MARE DE MEMBRII DE FAMILIE SAU A UNOR VENITURI MAI MICI DECÂT CELE REALE, ÎN SCOPUL VĂDIT DE A OBŢINE FOLOASE MATERIALE NECUVENITE, CONSTITUIE INFRACŢIUNE DE FALS, UZ DE FALS SAU ÎNŞELĂCIUNE, DUPĂ CAZ, ŞI SE PEDEPSEŞTE POTRIVIT DISPOZIŢIILOR CODULUI PENAL. NEÎNDEPLINIREA OBLIGAŢIEI TITULARULUI DE A MENŢIONA CORECT COMPONENŢA FAMILIEI, VENITURILE MEMBRILOR ACESTEIA, PRECUM ŞI BUNURILE MOBILE ŞI IMOBILE DEŢINUTE, CONSTITUIE CONTRAVENŢIE ŞI SE SANCŢIONEAZĂ CU AMENDĂ DE LA 500 LEI LA 2000 LEI.

 

 

 

ACTE NECESARE ACORDARII AJUTORULUI PENTRU INCALZIREA LOCUINTEI

Sezonul rece 2023-2024

     

ACTE DOVEDITOARE PRIVIND COMPONENTA FAMILIEI

 

 • I./ C.I
 • certificat casatorie
 • certificat deces
 • certificat nastere – copii sub 14 ani
 • Hotarare judecatoreasca de incredintare/stabilire domiciliu minori/divort
 • Hotarare judecatoreasca de stabilire a masurii de plasament
 • Alte acte doveditoare

 

ACTE DOVEDITOARE PRIVIND VENITURILE REALIZATE

 • Luna anterioara depunerii cererii –

 

 • Adeverinta salariat cu salariul net in care să fie specificat dacă beneficiaza sau nu de bonuri de masa și cuantumul (valoarea) acestora
 • Cupon pensie /somaj/ alocatie de intretinere
 • Cupon indemnizatie handicap si certificat handicap cu anexe
 • Adeverință de venit eliberată de Admnistrația Finanțelor Publice pentru toți membri peste 18 ani
 • Alte acte doveditoare

 

ACTE DOVEDITOARE PRIVIND LOCUINTA

 • Act de proprietate/ certificat de mostenitor/autorizatie de constructie/titlu de proprietate
 • Contract de inchiriere inregistrat la Administratia Financiara sau contract de comodat
 • Alte acte doveditoare

 

ACTE DOVEDITOARE PRIVIND BUNURILE DETINUTE

 • Acte doveditoare privind bunurile mobile si imobile aflate in proprietate
 • Pentru cei care dețin autoturism: certificatul de inmatriculare sau cartea de identitate a masinii

 

ALTE ACTE DOVEDITOARE

 • Extrase de cont, daca detin conturi bancare, cu soldul din luna anterioară depunerii cererii

 

 • Factura de furnizare energie electrica/ gaze naturale – pentru suplimentul de energie – care să conțină codul client și codul loc consum.

 

 • Pentru cetățenii care depun individual, cererea și declarația pe proprie răspundere trebuie sa aiba aplicată stampila asociației, semnatura si  numărul de persoane înregistrate la locuinta respective, precum și un număr de telefon valabil.

 

 

 

Lista bunurilor ce pot duce la excludere

 

Bunuri Imobile:

 

 • Clădiri sau spații locative, altele decât locuința de domiciliu și anexele gospodărești; se iau în calcul inclusiv cotele indivize (procente), indiferent de mărimea acestora;
 • Terenuri de împrejmuire a locuinței și curtea aferentă și alte terenuri intravilane care depășesc 1.000 mp în zona urbană și 2.000 mp în zona rurală.

 

Bunuri Mobile:

 • Autoturism/autoturisme și/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani cu excepția celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora sau persoanelor dependente precum și pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile;
 • Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani;
 • Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze
 • Șalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepția bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervația Biosferei ”Delta Dunării”;
 • Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată;
 • Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale;
 • Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acționate hidraulic, mecanic sau electric.

Aflate în stare de funcționare.

Depozite Bancare:

 • Depozite bancare cu valoare de peste 3000 lei.

Terenuri animale și/sau păsări:

 • Suprafețe de teren, animale și păsări a căror valoare netă de producție anuală depășește suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie.