Compartiment Juridic Relatii cu Publicul

Buletin Informativ

 

Compartiment Juridic Relatii cu Publicul

Anexa_1_Model Formular cerere informatii_interes_public

 

Persoana responsabilă de primirea solicitărilor în baza Legii nr.544/2001:

Nume și prenume: Ionela Drinceanu
Telefon:    0252 329 577
Fax:    ​02352 401029
email:    dasdts@dasdts.ro

Nume si prenume director institutie publica:
Director Executiv Alisa-Bianca ALSTANI
Telefon   0252/329577
email:director@dasdts.ro

Modalitatea de contestare a deciziei
În cazul în care o persoană consideră că dreptul privind accesul la informațiile de interes public a fost încălcat, acesta se poate adresa cu o reclamație administrativă la conducătorul instituției.

Persoana care se consideră vătămată in drepturile sale poate depune reclamația administrativă în termen de 30 zile de la luarea la cunoștință a refuzului explicit sau tacit al angajaților instituției.

Solicitantul care, după primirea răspunsului la reclamația administrativă, se consideră în continuare lezat în drepturile sale prevăzute de lege, poate face plângere la secția de contencios administrativ a tribunalului, în termen de 30 de zile de la expirarea termenelor prevăzute de Legea nr. 544/2001.

 

Solicitare informatii. Legislatie.

ART. 1 din Legea nr. 544/2001 prevede:
Accesul liber şi neîngrădit al persoanei la orice informaţii de interes public, definite astfel prin prezenta lege, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relaţiilor dintre persoane şi autorităţile publice, în conformitate cu Constituţia României şi cu documentele internaţionale ratificate de Parlamentul României.

HG nr 123 din 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr 5442001 privind liberul acces la informaţiile de interes public link                                                      https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/34416
Legea 544  12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public link                          https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/31413

Se exceptează de la accesul liber al cetăţenilor, prevăzut la art. 1 şi, respectiv, la art. 11^1, următoarele informaţii:
a) informaţiile din domeniul apărării naţionale, siguranţei şi ordinii publice, dacă fac parte din categoriile informaţiilor clasificate, potrivit legii;
b) informaţiile privind deliberările autorităţilor, precum şi cele care privesc interesele economice şi politice ale României, dacă fac parte din categoria informaţiilor clasificate, potrivit legii;
c) informaţiile privind activităţile comerciale sau financiare, dacă publicitatea acestora aduce atingere dreptului de proprietate intelectuală ori industrială, precum şi principiului concurenţei loiale, potrivit legii;
d) informaţiile cu privire la datele personale, potrivit legii;
e) informaţiile privind procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare, dacă se periclitează rezultatul anchetei, se dezvăluie surse confidenţiale ori se pun în pericol viaţa, integritatea corporală, sănătatea unei persoane în urma anchetei efectuate sau în curs de desfăşurare;
f) informaţiile privind procedurile judiciare, dacă publicitatea acestora aduce atingere asigurării unui proces echitabil ori interesului legitim al oricăreia dintre părţile implicate în proces;
g) informaţiile a căror publicare prejudiciază măsurile de protecţie a tinerilor.