Centrul rezidential Sf. Nicolae

Centrul rezidential pentru persoane varstnice Sf. Nicolae

BIROUL PROTECTIA PERSOANELOR VARSTNICE

Descarca Anexa 1

Persoanele varstnice sunt persoanele care au împlinit vârsta de 65 de ani (conform prevederilor art.6 lit.”b” din Legea nr.292/2011 a asistentei sociale cu modificarile şi completarile ulterioare) sau persoanele care au implinit varsta de pensionare stabilita de lege (conform prevederilor art.1, alin.4 din Legea nr.17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor varstnice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare).
Consiliul Local al Municipiului Drobeta Turnu Severin a aprobat prin Hotararea nr.87/2018 infiintarea Biroului protectia persoanelor varstnice in structura Directiei de Asistenta Sociala, care are ca principale atributii identificarea nevoilor si situatiilor de risc ale persoanei varstnice si gasirea de solutii in vederea evitarii marginalizarii si excluziunii social.
Activitatile care stau la baza indeplinirii obiectivelor specifice Biroului protectia persoanelor varstnice sunt: informarea beneficiarilor, efectuarea si redactarea de anchete sociale pentru persoanele varstnice care au domiciliul/resedinta pe raza Municipiului Drobeta Turnu Severin, completarea grilei de evaluare medico-sociala, emiterea dovezii, raspunsuri la petitiile persoanelor fizice sau juridice.
Dosarul de institutionalizare intr-un centru medico-social/de ingrijire si asistenta aflat in subordinea D.G.A.S.P.C. Mehedinti trebuie să conţină următoarele acte:
– cererea de internare;
– copie după documentele de identitate şi stare civilă – dovada veniturilor;
– ancheta socială întocmită de primăria de domiciliu;
– grila de evaluare medico-socială;
– adeverinţa de la medicul de familie că nu prezintă risc pentru viaţa în comun (nu suferă de boli contagioase, dependenţă de alcool, tulburări psihice grave);
– adeverinţă de la medicul de familie cu precizarea secţiunilor de care suferă conform diagnosticelor stabilite de medicii specialişti şi recomandarea acestuia privind admiterea în centru;
– analize medicale (RBW,MRF, examen coproparazitologic);
– actul de proprietate al locuinţei(copie xerox)
– copie după biletele de ieşire din spital şi tratamentul recomandat de medicul specialist;
– copie după certificatul de încadrare în grad de handicap dacă este cazul
– dovada ca nu poate beneficia de servicii de îngrijire la domiciliu
– dispoziţie curatelă dacă este cazul
De asemenea Biroul protectia persoanelor varstnice coordoneaza activitatea Centrului rezidential pentru persoane varstnice “Sfantul Nicolae” situat in Municipiul Drobeta Turnu Severin, str. Jidostitei nr. 65, judetul Mehedinti. 
Centrul rezidential pentru persoane varstnice “Sfantul Nicolae” are statut de serviciu social cu cazare, acreditat sa furnizeze servicii sociale conform Certificatului de Acreditare seria AF nr.00385/05.05.2016 si detine licenta de functionare provizorie (pe o perioada de 5 ani) nr.3695/19.09.2016.
Capacitatea serviciului social stabilita prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Drobeta Turnu Severin nr.22/22.02.2010 este de 46 locuri, din care 39 locuri cu plata si 7 locuri sociale, iar în momentul de fata in cadrul centrului sunt admise doar persoane varstnice independente.
Cladirea Centrului rezidential pentru persoane varstnice „Sfantul Nicolae” este structurata pe 3 nivele (P+2), prevazuta cu scari de acces si lift, o bucatarie, o sala de mese, o spalatorie, doua camere de relaxare, cabinet medical, cabinet kinetoterapie, cabinet psiholog si zece camere dotate cu baie proprie. 
Prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Drobeta Turnu Severin nr.44/27.02.2018 s-a stabilit costul lunar de intretinere in suma de 2015 lei/luna pentru beneficiarii din cadrul centrului. Cu privire la modul de calcul al contributiei lunare de intretinere pentru persoanele varstnice care au venituri si sunt ingrijite in centru datoreaza conform legii o contributie lunara de intretinere in cuantum de 60% din valoarea veniturilor personale lunare, fara a se depasi costul lunar de intretinere aprobat. Pentru persoanele varstnice care nu au venituri si nici sustinastori legali, contributia de intretinere este suportata in totalitate de la bugetul local. 

Admiterea beneficiarilor in centru: 

Beneficiarii serviciilor sociale acordate in Centrul Rezidential pentru persoane varstnice „Sfantul Nicolae” Drobeta Turnu Severin sunt persoanele varstnice, care au implinit varsta de pensionare stabilita de lege si se regasesc in una dintre urmatoarele situatii:

– nu au familie sau nu se afla in intretinerea unei sau unor persoane obligate la aceasta, potrivit dispozitiilor legale in vigoare;
– nu au locuinta si nici posibilitatea de a-si asigura conditiile de locuit pe baza resurselor proprii; 
– nu realizeaza venituri proprii sau acestea nu sunt suficiente pentru asigurarea ingrijirii necesare;
– nu se pot gospodari singuri sau necesita ingrijire specializata;
– se afla in imposibilitatea de a-si asigura nevoile socio-medicale, datorita bolii ori starii fizice.

Criteriile de eligibilitate:

– sa aiba domiciliul/resedinta în municipiul Drobeta Turnu Severin;
– sa fi împlinit varsta legala de pensionare;
– sa nu fie persoana incadrata in grad de handicap;
– sa nu prezinte risc pentru viata în comun;
– sa nu prezinte tulburari psihice;
– sa fie persoana independenta conform Grilei nationale de evaluare a nevoilor persoanelor varstnice aprobata prin H.G. nr.886/2000;
– sa aibă dosarul personal completat cu toate documentele necesare;
– centrul sa ii poata asigura servicii sociale in functie de nevoile specifice;

Actele necesare institutionalizarii:

– cerere de admitere, semnata de beneficiar/ membru al familiei, in original;
– copie xerox dupa buletin/ carte de identitate si certificat de nastere beneficiar;
– copie xerox dupa actele de stare civila beneficiar;
– copii xerox acte identitate ale membrilor familiei beneficiarului supusi obligatiei de intretinere conform Codului Civil; 
– acte doveditoare privind veniturile personale si ale sustinatorilor legali (copii, sot, sotie), (decizie/ cupon de pensie, adeverința eliberata de Administratia Financiara);
– declaratie pe propria raspundere, autentificata de notarul public, din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri, (unde este cazul);
– declaratie privind lipsa sustinatorilor legali, autentificata de notarul public, (unde este cazul);
– declaratii pe propria raspundere ale sustinatorilor legali din care sa rezulte ca vor suporta diferenta care nu poate fi achitata de persoana varstnica, (unde este cazul);
– adeverinta de la medicul de familie din care sa rezulte diagnosticele cu care se afla in evidente; 
– adeverinta de la medicul de familie din care sa rezulte ca beneficiarul nu prezinta risc pentru viata in comun (tulburari psihice grave, boli infectocontagioase, dependenta de alcool, etc);
– ancheta sociala intocmita de compartimentul de specialitate din cadrul Directiei de Asistenta Sociala;
– Grila nationala de evaluare a nevoilor persoanelor varstnice aprobata prin H.G. nr.886/2000;
– copie xerox actul de proprietate al locuintei;
– copii xerox dupa hotarari judecatoresti prin care s-au stabilit obligatii de intretinere ale unor persoane in favoarea sau in obligatia persoanei care solicita ingrijirea in institutie precum si după cele prin care au fost desfiintate clauzele de intretinere (unde este cazul);
– orice alte documente relevante privind situatia socio-economica si starea de sanatate a beneficiarului;
– analize recente (RBV, MRF, test virus Hepatita B, test virus Hepatita C, examen coproparazitologic);
– cardul de sanatate sau adeverinta asigurat, eliberata de Casa de asigurari de sanatate;