martie 5, 2019

Biroul Facilităţi Transport Public Local

Biroul Facilităţi Transport Public Local acordă legitimaţii de călătorie locuitorilor municipiului Drobeta Turnu Severin următoarelor categorii de beneficiari: 
1. pensionari;
2. elevi şi studenţi;
3. persoane cu dizabilităţi;
4. veterani de război şi văduve de război;
5. deportaţi şi deţinuţi politici, strămutaţi/persecutaţi din motive etnice sau politice;
6. persoane beneficiare de prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;
7. persoane beneficiare de prevederile Legii nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor social;
8. donatori de sânge cu subvenționare 50%.

Biroul Facilităţi Transport Public Local îşi desfăşoară activitatea după următoarea legislaţie astfel: 

– HCL nr. 161/2017, privind aprobarea Metodologiei de acordare a unor facilități la transportul public local pentru categoriile de persoane beneficiare din municipiul Drobeta-Turnu Severin;
– Legea nr. 448/2006 , privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
– Decretul lege nr.118/1990, privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice în perioada comunistă, republicat;
– Legea nr.44/1994, republicată în 2002 privind acordarea unor drepturi veteranilor şi văduvelor de război, cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea nr.341/2004, recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989;
– Legea nr. 282/2005 privind organizarea activității de transfuzie sanguină, donarea de sânge și componente sanguine de origine umană, precum și asigurarea calității și securității sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice.

Documentaţia necesară pentru fiecare categorie de beneficiari: 
– pensionarii – cu vârsta peste 70 ani; se vor elibera legitimaţii de călătorie pe baza actului de identitate (BI/CI) din care să rezulte datele de identitate şi domiciliul actual, în copie și original;
– cu vârsta până în 70 ani şi cu venituri până la 800 lei inclusiv; se vor elibera legitimaţii de călătorie pe baza actului de identitate (BI/CI) din care să rezulte datele de identitate şi domiciliul actual, decizie de pensionare la limită de vârstă şi cuponul de pensie în din luna precedentă acordării legitimaţiei de transport, în copie și original;
– elevii şi studenţii – din cartierele Schela Cladovei, Schela Nouă, Dudaşul Schelei şi Gura Văii care frecventează cursurile învăţămâtului de zi preuniversitar din municipiul Drobeta Turnu Severin; se vor elibera legitimaţii de călătorie gratuită pe mijloacele de transport în comun din municipiu (liniile 1,3,7) pe baza actului de identitate (CI/BI) sau certificat de naştere în copie şi original pentru copiii care nu au împlinit vârsta de 14 ani, precum şi adeverinţa eliberată de unitatea de învăţământ la care frecventează cursurile sau tabel semnat de conducerea şcolii în care frecventează cursurile de zi;
– persoanele cu dizabilităţi – (cu handicap accentuat şi grav), însoţitorii persoanelor cu handicap grav în prezenţa acestora, însoţitorii copiilor cu handicap accentuat în prezenţa acestora, însoţitorii adulţilor cu handicap auditiv şi mintal accentuat în prezenţa acestora, asistenţii personali ai personalor cu handicap grav, asistenţii personali profesionişti ai persoanelor cu handicap grav şi accentuat, însoţitorii nevăzătorilor cu handicap grav; se vor elibera legitimaţii de călătorie gratuite pe mijloacele de transport în comun din municipiul Drobeta Turnu Severin pe baza:
– actul de identitate(CI/BI) în copie şi original din care să rezulte datele de identitate şi domiciliul actual;
– copie și original după certificatul de încadrare în grad de handicap;
– copie și original după anexa atașată certificatului de handicap;
– adeverinţa în original pentru gratuitate transport urban eliberată de Direcţia Generală de Asistenţă şi Protectia Copilului Mehedinți; 
– veteranii de război şi văduvele de război – legitimaţiile de călătorie gratuite se vor elibera pe baza prezentării actului de identitate (BI/CI) şi a legitimaţiei de veteran de război eliberată de Ministerul Apărării Naţionale sau Asociaţia Naţională a Veteranilor de Război-Filiala Mehedinţi în copie şi originale. Legitimaţia de veteran de război va fi vizată la zi pentru anul în curs;
– deportaţii şi deţinuţii politici, strămutaţii/persecutaţii din motive etnice sau politice – legitimaţiile de călătorie gratuite se vor elibera pe baza actului de identitate (BI/CI), a Hotărârii comisiei prin care au fost încadraţi într-una dintre categoriile menţionate mai sus sau a legitimaţiei de membru al uneia dintre asociaţiile: Asociaţia Deportaţilor şi Victimelor Oprimării Comuniste, Asociaţia Foştilor Deţinuţi Politici, Filiala Mehedinţi în original şi copie. Legitimaţia de membru va fi vizată la zi pentru anul în curs, prin aplicarea în clar a ştampilei şi a semnăturilor autorizate; 
– Luptătorii pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989 – legitimaţiile de călătorie gratuite se vor elibera pe baza actului de identitate (BI/CI), a Certificatului de Luptător sau Participant, eliberat de Comisia pentru Cinstirea şi Sprijinirea Eroilor Revoluţiei din Decembrie 1989 sau a legitimaţiei de membru al Asociaţiei Luptătorilor pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989, Filiala Mehedinţi, în copie și original. Legitimaţia de membru va fi vizată la zi pentru anul în curs, prin aplicarea în clar a ştampilei şi a semnăturilor autorizate;
– persoanele beneficiare de prevederile Legii 416/2001 privind venitul minim garantat (cu modificările și completările ulterioare) – se vor elibera legitimații de călătorie gratuite pe mijloacele de transport public local din municipiul Drobeta Turnu Severin (liniile 1,3,7) pe baza actului de identitate (CI/BI) în copie și original din care să rezulte datele de identitate și domiciliul actual, și adeverință eliberată de Serviciul Asistență Socială din cadrul Direcției de Asistență Socială din care să reiese numărul de ore ce vor fi lucrate de persoanele apte de muncă din familiile pentru care se asigură venitul minim garantat;
– persoanele beneficiare de prevederile Legii 208/1997 privind cantinele de ajutor social (cu modificările și completările ulterioare) – se vor elibera legitimații de călătorie gratuite pe mijloacele de transport public local din municipiul Drobeta Turnu Severin (liniile 1,3,7) pe baza actului de identitate (CI/BI) în copie și original din care să rezulte datele de identitate și domiciliul actual, și adeverință eliberată de Serviciul Asistență Socială din cadrul Direcției de Asistență Socială din care să reiese numărul de ore ce vor fi lucrate de persoanele apte de muncă din familiile pentru care se asigură cantina de ajutor social;
– donatorii de sânge – se va subvenţiona cu 50% legitimaţia de transport în baza actului de identitate (CI/BI) copie şi original şi a adeverinţei în original eliberată de Centrul de transfuzie sanguină din municipiul Drobeta Turnu Severin. 
Toate legitimațiile de călătorie gratuită pentru luna următoare se vor elibera începând cu ultima săptămână din luna în curs. 

Sari la conținut