Biroul Facilităţi Transport Public Local

              Biroul Facilități Transport Public Local acordă legitimații de călătorie locuitorilor municipiului Drobeta Turnu Severin următoarelor categorii de beneficiari: Categoriile de persoane beneficiare la transportul public local, reglementate prin legi speciale sunt:
 1. a) gratuitatepemijloacele de transport public local perazamunicipiuluiDrobetaTurnu Severin, pentru:
 2. veteraniişivăduvele de război;
 3. deportaţiişideţinuţiipolitici, strămutaţii/persecutaţiidin motive politicesauetnice;
 4. luptătoriipentru victoria Revoluţieidin 1989;
 5. persoanelecudizabilităţi (gradulaccentuatşigrav), asistenţiipersonali ai persoanelorcu handicap gravsauînsoţitoriiacestora, însoţitoriicopiilorcu handicap accentuatînprezenţaacestora, însoţitoriiadulţilorcu handicap auditivşimintalaccentuatînprezenţaacestora, asistenţiipersonaliprofesionişti ai persoanelorcu handicap gravşiaccentuat, însoţitoriinevăzătorilorcu handicap grav;
5.eleviidinînvăţământulpreuniversitaracreditat/autorizatbeneficiază de gratuitate la serviciipublice de transport local petotparcursulanuluicalendaristic, perazamunicipiului  Drobeta Turnu Severin conform Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011 cu modificările şi completările ulterioare;
 1. b) reducerecu 50% a tarifului la legitimaţiile de transport public local, pentru:
– donatorii de sânge.   Categoriile de persoanebeneficiarela transportul public local, reglementateprinhotărâre de consiliu local sunt:
 1. pensionariicuvârsta peste 70 ani;
 2. pensionariicuvârsta până în 70 ani cupensie la limită de vârstăîncuantumlunar de 1000 lei inclusiv.
3.beneficiariiprevederilorLegii nr. 416/2001 privindvenitulminimgarantat, cumodificărileșicompletărileulterioare, care locuiescîncartiereleSchelaCladovei, SchelaNouă, DudaşulScheleişiGuraVăiişipresteazăzile de muncăînfolosulcomunităţiiperazamunicipiuluiDrobetaTurnu Severin.
 1. beneficiariiprevederilorLegii nr. 208/1997 privindcantinelede ajutor social, cumodificărileșicompletărileulterioare, care locuiescîncartiereleSchelaCladovei, SchelaNouă, DudaşulScheleişiGuraVăiişipresteazăzile de muncăînfolosulcomunităţiiperazamunicipiuluiDrobetaTurnu Severin.
  Biroul Facilități Transport Public Local își desfășoară activitatea după următoarea legislație astfel:
 • C.L. nr. 85/2022 privind acordarea de facilităţi la transportul public local pentru categoriile depersoane beneficiare din municipiul Drobeta Turnu Severin;
 • Legea nr. 448/2006 privindprotecțiașipromovareadrepturilorpersoanelor cu handicap, republicată  cu modificările şi completările ulterioare;
 • Decretului-lege nr.118/1990privindacordareaunordrepturipersoanelorpersecutate din motive politice de dictaturainstaurată cu începere de la 6 martie 1945, precumşicelordeportateînstrăinătateoriconstituiteînprizonieri, republicată;
 • Legea nr.341/2004, legearecunoştinţeipentru victoria RevoluţieiRomâne din Decembrie 1989 şipentrurevoltamuncitoreascăanticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 șipentrurevoluțiamuncitoreascăanticomunistă din ValeaJiului-Lupeni august 1977, cu modificărileşicmpletărileulterioare;
 • Legea nr.44/1994 privind veteranii de război precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, republicată cu modificările și completările ulterioare
 • Legea nr.17/2000 privindasistenţasocială a persoanelorvârstnice, republicată, cu modificărileşicompletărileulterioare;
 • Hotărârea de Guvern nr.1364/2006 pentruaprobareadrepturilorşiobligaţiilordonatorilor de sânge;
 • Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 cu modificările şi completările ulterioare.
    Documentaţia necesară în vederea eliberării legitimaţiilor de călătorie   Direcţia deAsistenţăSocială va elibera legitimaţiile de călătorie gratuite pentru următoarele categorii de beneficiari, în condiţiile prezentei metodologii, după cum urmează:
 1. a) Pentru veteranii de război şi văduvele de război, legitimaţiile de călătorie gratuite se vor elibera pe baza prezentării actului de identitate (BI/CI) şi a legitimaţiei de veteran de război eliberată de Ministerul Apărării Naţionale sau Asociaţia Naţională a Veteranilor de Război-Filiala Mehedinţi în copii xerox şi originale. Legitimaţia de veteran de război va fi vizată la zipentruanulîncurs.
 2. b) Pentrudeportaţiişideţinuţiipolitici, strămutaţii/persecutaţiidin motive etnicesaupoliticelegitimaţiile de călătorie gratuite se vor eliberapebazaactului de identitate (BI/CI), a Hotărâriicomisieiprin care au fostîncadraţiîntr-unadintrecategoriilemenţionate mai sus sau a legitimaţiei de membru al uneiadintreasociaţiile: AsociaţiaDeportaţilorşiVictimelorOprimăriiComuniste, AsociaţiaFoştilorDeţinuţiPolitici, Filiala Mehedinţi în original şicopiixerox. Legitimaţia de membru va fi vizată la zipentruanulîncurs, prinaplicareaînclar a ştampileişiasemnăturilorautorizate.
 3. c) PentruLuptătoriipentru Victoria RevoluţieidinDecembrie 1989 legitimaţiile de călătorie gratuite se vor eliberapebazaactului de identitate (BI/CI), a Certificatului de Luptătorsau Participant, eliberat de ComisiapentruCinstireaşiSprijinireaEroilorRevoluţieidinDecembrie 1989 sau a legitimaţiei de membru al AsociaţieiLuptătorilorpentru Victoria RevoluţieidinDecembrie 1989, Filiala Mehedinţi. Legitimaţia de membru va fi vizată la zipentruanulîncurs, prinaplicareaînclar a ştampileişiasemnăturilorautorizate.
 4. d) Pentrupensionariicuvârsta de peste 70 anise vor eliberalegitimaţii de călătoriepebazaactului de identitate (BI/CI) copie şi original din care sărezultedatele de identitateşidomiciliulactual; Aceştia vor beneficia de 30 călătoriipelună dus-întors, petoateliniile de transport public local. Pentrupensionarii care urmeazăsăîmplinească 70 ani se acordălegitimaţie de călătorieîncepândculunaurmătoareceleiîn care titularul a împlinitvârsta de 70 ani.
 5. e) Pentrupensionariicuvârsta până în 70 ani cu pensie la limită de vârstăîncuantum de 1000 lei inclusivse vor eliberalegitimaţii de călătoriegratuităpemijloacele de transport public local dinmunicipiulDrobetaTurnu Severin pebazaactului de identitate (CI/BI) copie şi original, decizie de pensionare la limită de vârstăşicuponul de pensie, în copie, dinlunaprecedentăacordăriilegitimaţiei de transport. Aceştia vor beneficia de 30 călătoriipelună dus-întors, petoateliniile de transport public local.
f)Pentrudonatori se va subvenţionacu 50% legitimaţia de transport înbazaactului de identitate (CI/BI) copie şi original şi a adeverinţeieliberată de Centrul de transfuziesanguinădinmunicipiuluiDrobetaTurnu Severin;
 1. g) Pentrupersoanelecudizabilităţi (gradulaccentuatşigrav), însoţitoriipersoanelorcu handicap gravînprezenţaacestora, însoţitoriicopiilorcu handicap accentuatînprezenţaacestora, însoţitoriiadulţilorcu handicap auditivşimintalaccentuatînprezenţaacestora, asistenţiipersonali ai personalorcu handicap grav, asistenţiipersonaliprofesionişti ai persoanelorcu handicap gravşiaccentuat, însoţitoriinevăzătorilorcu handicap grav;se vor eliberalegitimaţii de călătorie gratuite pemijloacele de transport public local dinmunicipiulDrobetaTurnu Severin pebaza:
– actul de identitate (CI/BI) în copie şi original din care sărezultedatele de identitateşidomiciliulactual; –  copie dupăcertificatul de încadrareîngrad de handicap; – adeverinţa de persoanăcu handicap pentrugratuitate transport public local eliberată de DirecţiaGenerală de AsistenţăSocialăşiProtectiaCopilului.
 1. h) Pentrupersoanelebeneficiare de prevederileLegii nr. 416/2001 privindvenitulminimgarantat,cumodificărileșicompletărileulterioare, se vor eliberalegitimaţii de călătorie gratuite pemijloacele de transport public local dinmunicipiulDrobetaTurnu Severin pebazaactului de identitate (CI/BI) în copie şi original din care sărezultedatele de identitateşidomiciliulactualșiadeverințăeliberată de ServiciulAsistențăSocialădincadrulDirecției de AsistențăSocialădin care săreiesenumărul de ore ce vor fi lucrate de persoanele apte de muncădinfamiliilepentru care se asigurăvenitulminimgarantat.
 2. i) Pentrupersoanelebeneficiare de prevederileLegii nr. 208/1997 privindcantinele de ajutor social, cumodificărileșicompletărileulterioare, se vor eliberalegitimaţii de călătorie gratuite pemijloacele de transport public local dinmunicipiulDrobetaTurnu Severin pebazaactului de identitate (CI/BI) în copie şi original din care sărezultedatele de identitateşidomiciliulactual, șiadeverințăeliberată de ServiciulAsistențăSocialădincadrulDirecției de AsistențăSocialădin care săreiesenumărul de ore ce vor fi lucrate de persoanele apte de muncădinfamiliilepentru care se asigură cantina de ajutor social;
 3. j) Pentrupersoaneleaflateînsituațiideosebitese vadepunecerere care se va soluționaprinefectuareauneianchete sociale;
Unitateade învăţământ va eliberalegitimaţii de călătoriegratuităpentrutoţieleviidinînvăţământulpreuniversitaracrediat/autorizat care domiciliazăperazamunicipiuluiDrobetaTurnu Severin.   Toate legitimațiile de călătorie gratuită pentru luna următoare se vor elibera începând cu ultima săptămână din luna în curs.