COMPARTIMENTUL BENEFICII DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ

BIROU BENEFICII DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ

 

Legislaţia privind desfăşurarea activităţii este următoarea:

 

H.G. nr. 784/2018 pentru stabilirea unor masuri necesare in vederea implementarii Programului operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate – POAD.

 

 Categorii de beneficiari:

– persoane/familii beneficiare de ajutor social;

– familii beneficiare de alocaţie pentru susţinerea familiei;

– persoane aflate temporar in situatii critice de viata, respectiv  victime ale calamitatilor, persoane dependente care se afla in situatii deosebite

 

 

H.C.L. nr. 45/2018  privind metodologia de stabilire a situatiilor si a modalitatii de acordare a unor beneficii de asistenţă socială.

Beneficiile de asistenţă socială se acordă de către primarul municipiului persoanelor singure sau familiilor aflate în situaţii de necesitate cauzate de calamităţi naturale, incendii, accidente sau alte situaţii deosebite. Acestea sunt susţinute din bugetele locale, ca măsuri complementare celor acordate prin legi susţinute din bugetul de stat. Beneficiile de asistenţă socială acordate de autorităţile publice locale se stabilesc în bani şi în natură punctual, în scopul prevenirii marginalizării şi excluziunii sociale. Se acordă persoanei singure sau familiei aflată în situaţie de dificultate socio-materială sau medicală.

Beneficiile de asistenţă socială în natură pot fi ajutoare materiale constând în bunuri de folosinţă personală sau îndelungată şi alimentare şi se acordă pentru:

 • şomerii indemnizaţi din familiile care realizează lunar venituri nete pe membru de familie sub nivelul salariului minim net pe economie;
 • orice pensionar cu venituri nete lunare sub 800 lei;
 • persoane cu vârsta de peste 60 de ani care nu realizează venituri;
 • familiile care au în îngrijire, creştere şi educare 2 sau mai mulţi copii şi care realizează lunar venituri nete pe membru de familie sub nivelul salariului minim net pe economie;
 • persoanele cu dizabilităţi din familiile care realizează lunar venituri nete pe membru de familie sub nivelul salariului minim net pe economie;
 • persoane aflate în situaţii de dificultate temporară datorate lipsei resurselor financiare;
 • alte categorii.

Beneficiile de asistenţă socială în bani se vor acorda în urma verificării mijloacelor de trai, stării de sănătate, a situaţiei locative, etc., la cererea scrisă a persoanei  sau reprezentantului legal, pentru următoarele situaţii:

 • situaţii datorate calamităţilor naturale, incendiilor, accidentelor, etc;
 • decesul unei persoane din familia beneficiară de ajutor social sau al unei persoane singure beneficiară de ajutor social pentru acoperirea parţială a cheltuielilor de înmormântare;
 • decesul persoanei fără venituri din familia care realizează lunar venituri nete pe membru de familie sub nivelul salariului minim net pe economie;
 • situaţii medicale deosebite în cazul bolnavilor cronici, provenite din familiile în care venitul net lunar pe membru de familie se află sub nivelul salariului minim net pe economie pentru acoperirea parţială a cheltuielilor de spitalizare, recuperare, intervenţii chirurgicale, medicaţie, etc.
 • facilitatea accesului la educaţie pentru copiii din familiile care sunt lipsite temporar de venituri băneşti;
 • reparaţii minime ale locuinţelor de domiciliu sau acoperirea parţială a unor cheltuieli de întreţinere ale persoanei singure sau familiilor aflate în dificultate;
 • persoane aflate în situaţii de dificultate temporară datorate lipsei resurselor financiare.
 • decontarea contravalorii abonamentului lunar pentru persoana care, conform legilor speciale beneficiaza de transport gratuit si are domiciliul pe raza municipiului, intr-o zona in care transportatorul nu efectueaza transport.

 

MODUL DE LUCRU

Ajutoarele în bani sau în natură se acordă prin dispoziţia primarului însoţită de următoarele documente:

 • cererea persoanei singure, a unui membru al familiei sau a reprezentantului legal;
 • ancheta socială întocmită de persoana din cadrul D.A.S care certifică după testarea mijloacelor de trai, starea de sănătate, situaţia locativă, situaţia de necesitate, în care se află persoana singură sau familia;
 • documentele justificative privind componenţa familiei şi veniturile nete realizate;
 • alte documente din care să rezulte situaţia de necesitate (acte medicale, procese-verbale de constatare a incendiului sau accidentului, etc);

Cererea însoţită de documentele justificative se depune la D.A.S., iar în urma efectuării anchetei sociale, se va emite dispoziţia primarului prin care se stabileşte dreptul la beneficii de asistenţă socială, tipul şi cuantumul acestora.

Familiile şi persoanele singure care se află în situaţii de necesitate pot primi pentru aceeaşi situaţie ajutor de urgenţă, atât de la bugetul de stat cât şi de la bugetul local, dacă acestea se acordă complementar (fiecare acoperă altă parte din cheltuială).