Biroul Alocații

  • Descarca Anexa 1
  • Descarca Anexa 2
Prin Legea nr. 277/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se instituie alocaţia pentru suţinerea familiei ca formă de sprijin pentru familiile cu venituri reduse care au în creștere și îngrijire copii în vârstă de până la 18 ani, denumită în continuare alocație. Beneficiază de alocație pentru suţinerea familiei: (1) familia formată din soț, soție și copiii aflați în întreținerea acestora, care locuiesc împreună, denumită în cuntinuare familie; (2) familia formată din persoana singură și copiii aflați în întreținerea acesteia și care locuiesc împreună cu aceasta, denumită în continuare familie monoparentală; (3) se consideră familie și bărbatul și femeia necăsătoriți, cu copiii lor și ai fiecăruia dintre ei, care locuiesc și gospodăresc împreună, dacă aceasta se consemnează în ancheta socială. Pentru familia formată din soț, soție și copiii aflați în întreținerea acestora (respectiv familia formată din bărbatul și femeia necăsătoriți, cu copiii lor și ai fiecăruia dintre ei), al cărei venit net mediu lunar pe membru de familie se situează până la 200 lei, cuantumul lunar al alocației este: (a) 82 lei pentru familia cu un copil; (b) 164 lei pentru familia cu 2 copii; (c) 246 lei pentru familia cu 3 copii; (d) 328 lei pentru familia cu 4 copii și mai mulți. Pentru familia formată din soț, soție și copiii aflați în întreținerea acestora (respectiv familia formată din bărbatul și femeia necăsătoriți, cu copiii lor și ai fiecăruia dintre ei), al cărei venit net mediu lunar pe membru de familie se situează între 201 lei și 530 lei, cuantumul lunar al alocației este: (a) 75 lei pentru familia cu un copil; (b) 150 lei pentru familia cu 2 copii; (c) 225 lei pentru familia cu 3 copii; (d) 300 lei pentru familia cu 4 copii și mai mulți. Pentru familia formată din persoana singură și copiii aflați în întreținerea acesteia, al cărei venit net mediu lunar pe membru de familie se situează până la 200 lei, cuantumul lunar al alocației este: (a) 107 lei pentru familia cu un copil; (b) 214 lei pentru familia cu 2 copii; (c) 321 lei pentru familia cu 3 copii; (d) 428 lei pentru familia cu 4 copii și mai mulți. Pentru familia formată din persoana singură și copiii aflați în întreținerea acesteia, al cărei venit net mediu lunar pe membru de familie se situează între 201 lei și 530 lei, cuantumul lunar al alocației este: (a) 102 lei pentru familia cu un copil; (b) 204 lei pentru familia cu 2 copii; (c) 306 lei pentru familia cu 3 copii; (d) 408 lei pentru familia cu 4 copii și mai mulți. Alocația se acordă pe bază de cerere și declarație pe propria răspundere însoțită de actele doveditoare privind componența familiei, veniturile acesteia și, după caz, privind frecventarea cursurilor școlare de către copiii aflați în întreținere. Lista documentelor necesare pentru întocmirea dosarului de alocație pentru suţinerea familiei: (A) Componența familiei se dovedește cu actele de identitate ale solicitantului și ale membrilor familiei și, după caz, cu următoarele acte, în original și copie (pentru certificare): (a) Certificatele de naștere ale copiilor; (b) Certificatul de căsătorie; (c) Hotărârea judecătorească definitivă de încredințare în vederea adopției sau, după caz, de încuviințare a adopției; (d) Hotărârea judecătorească sau, după caz, hotărârea comisiei pentru protecția copilului privind măsura plasamentului; (e) Decizia directorului general al direcției generale de asistență socială și protecția copilului sau, după caz, hotărârea judecătorească privind măsura plasamentului în regim de urgență; (f) Hotărârea judecătorească de instituire a tutelei sau, după caz, dispoziția autorității tutelare; (g) Actul doveditor care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei minore lipsite de capacitate deplină de exercițiu al drepturilor civile; (h) Hotărârea judecătorească prin care soțul/soția este declarat/ă dispărut/ă; (i) Hotărârea judecătorească prin care soțul/soția este arestat/ă pe o perioadă mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate și nu participă la întreținerea copiilor; (j) După caz, alte acte doveditoare privind componența familiei. (B) La stabilirea venitului net mediu lunar pe membru de familie se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le realizează sau, după caz, le-au relizat în luna anterioară solicitării dreptului; (C) Adeverință venit eliberată de Administrația Finanțelor Publice; (D) Certificat de atestare fiscală eliberat de Direcția de Taxe și Impozite Locale; (E) Adeverință de elev. Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării alocaţiei pentru suţinerea familiei: (A) Bunuri imobile: (a) Clădiri sau alte spații locative în afara locuinței de domiciliu și a anexelor gospodărești; (b) Terenuri de împrejmuire a locuinței și curtea aferentă și alte terenuri intravilane care depășesc 1000 mp în zona urbană și 2000 mp în zona rurală. (B) Bunuri mobile: (a) Autoturism/Autoturisme și/sau motocicletă/ motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani, cu excepția celor adaptate pentru persoanele cu handicap ori destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum și pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile; (b) Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani; (c) Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze; (d) Șalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepția bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervația Biosferei ,,Delta Dunării“; (e) Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată; (f) Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale; (g) Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acționate hidraulic, mecanic sau electric. (C) Depozite bancare cu valoare de peste 3000 lei; (D) Suprafețe de teren, animale și păsări a căror valoare netă de producție anuală depășește suma de 1000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2500 euro pentru familie. Dreptul la alocație se acordă începând cu luna următoare înregistrării/depunerii cererii. În cazul în care intervin modificări cu privire la componența familiei și/sau la veniturile realizate de membrii acesteia, titularul alocației are obligația ca, în termen de maximum 15 zile, să comunice în scris primarului modificările intervenite. Comunicarea este însoțită de copii ale actelor doveditoare privind modificările intervenite.